Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku - Ogólnopolski Operator Oświaty

< Powrót do projektów

Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu tworzenia sieci szkoły ćwiczeń w celu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w SP nr 29 Leonardo w Gdańsku oraz wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół znajdujących się na terenie województwa pomorskiego (w tym 2 z terenów wiejskich oraz jednej szkoły integracyjnej/specjalnej) w 2021 i 2022 r.

Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku stanie się miejscem upowszechniania innowacyjnych działań ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.

O projekcie

O projekcie

Szkoła ćwiczeń w SP nr 29 Leonardo będzie instytucją, która będzie wspomagała szkoły w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez wsparcie nauczycieli szkół wspierających. Szkoła ćwiczeń, dalej ŚĆ obejmuje wsparcie w czterech obszarach: matematycznym, przyrodniczym, informatycznym i językowym, ponadto również ICT, innowacyjności czy nauczania eksperymentalnego. Wszystkie działania dotyczące nauczycieli, które zostały zaplanowane w przedsięwzięciu (tj. organizacja sieci współpracy, lekcji pokazowych, warsztatów metodycznych, obserwacji bezpośrednich itp.) zakładają wykorzystanie zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Zaplanowano również działania wspierające nauczanie eksperymentalne poprzez wykorzystanie nowoczesnych pracowni oraz warsztatu zewnętrznego powstałych w ramach projektu oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Szkoła ćwiczeń oraz partnerzy opracują i wdrożą podczas realizacji przedsięwzięcia materiały dydaktyczne dla nauczycieli i studentów pedagogiki. W ten sposób wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wsparcie, które będą mogli wykorzystywać w przyszłości.

Grupą docelową projektu stanowi:

 • SP nr 29 Leonardo w Gdańsku w tym 8 nauczycieli szkoły, którzy posiadają wykształcenie wyższe, doświadczenie i kompetencje, wymagane do pracy w szkole podstawowej. Uczą w szkole przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki, języków bądź są nauczycielami nauczania początkowego lub bibliotekarzami. To kobiety i mężczyźni, mieszkańcy województwa pomorskiego w wielu od 23 do 60 lat.
 • min. 7 publicznych szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego w tym: 2 szkoły z terenów wiejskich oraz 1 szkoła integracyjna/specjalna, które w projekcie będą pełniły rolę szkół współpracujących, które będą odbiorcami działań szkoły ćwiczeń.
 • 56 nauczycieli publicznych szkół podstawowych z min. 7 szkół współpracujących, tj. po min. 2 nauczycieli z każdej szkoły. Z każdej szkoły wsparciem zostanie objętych po min. 2 nauczycieli z dwóch poziomach nauczania tj. 1-3 i 4-8 z 4 obszarów do wyboru: matematyka, przyroda, informatyka, języki obce. Wsparciem mogą zostać także objęci nauczyciele nauczania początkowego.
 • 7 dyrektorów szkół współpracujących - osoby zatrudnione na stanowisku dyrektora publicznej szkoły podstawowej z terenu województwa pomorskiego. Osoby posiadające wykształcenie, doświadczenie i umiejętności wymagane do pracy na tym stanowisku, osoby od 30 do 65 lat.
 • 5 studentów specjalizacji nauczycielskiej, którzy będą współuczestnikami wsparcia prowadzonego przez szkołę ćwiczeń.

 

Projekt nr POWR.02.10.00-00-3036/20 pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projektodawca realizuje projekt zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Okres realizacji: od 01.01.2021 do 31.03.2023

Miejsce realizacji: województwo pomorskie

Środki finansowe: 1 346 419,80 zł

 

Lider projektu:

Partnerzy projektu:

Akademia Ateneum w Gdańsku 

Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

  Szkoła ćwiczeń: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 LEONARDO

 

Dokumenty

Harmonogram realizacji 16 lekcji pokazowych:

Harmonogram - lekcje pokazowe

__________________________________

KONFERENCJA

Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Szkoła Ćwiczeń Leonardo w Gdańsku wraz z Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Akademia Ateneum w Gdańsku ma zaszczyt zaprosić na Konferencję pt. OSIĄGNIJ MISTRZOSTWO Z LEONARDO. KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SZKOŁA ĆWICZEŃ W PSP LEONARDO W GDAŃSKU.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji jak i w wydarzeniach towarzyszących.

 

Data wydarzenia:  24 marzec 2023

Start godz.: 10:00

Program konferencji:

PROGRAM KONFERENCJI 24.03.2023

__________________________________

Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkół współpracujących kwiecień - maj 2022

Harmonogram szkoleń - kreatywność metodą dramy kwiecień - maj 2022

__________________________________

Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkół współpracujących marzec - kwiecień 2022 dla gr IV

Harmonogram szkoleń - IV gr. marzec - kwiecień

__________________________________

Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkół współpracujących marzec 2022 dla gr I, II, III

Harmonogram wsparcia - marzec - Cykl Kolba 2022

__________________________________

Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkół współpracujących - SIECI WSPÓŁPRACY - realizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Harmonogram sieci współpracy 4-8 matematyka aktualizacja 2

Harmonogram matematyka 1-3- aktualizacja

Harmonogram sieci współpracy - 1-3 - informatyka

Harmonogram sieci współpracy - 4-8 - informatyka

Harmonogram sieci współpracy - 1-3 - j. obcy

Harmonogram sieci współpracy - 4-8 - j. obcy

Harmonogram sieci współpracy - 1-3 - przyroda

Harmonogram sieci współpracy - 4-8 - przyroda aktualizacja

__________________________________

Aktualna lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

 1. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach
 2. Szkoła Podstawowa nr 7 im. mjra Mieczysława Słabego w Gdańsku
 3. Szkoła Podstawowa nr 5 imienia Jana Drzeżdżona w Redzie
 4. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Władysława Broniewskiego w Gdańsku
 5. Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdańsku
 6. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku

Nowe szkoły:

      7. Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego w Staniszewie

     8. Szkoła Podstawowa Szkoła w Kolonii

     9. Szkoła Podstawowa w Mirachowie

    10. Szkoła Podstawowa w Grzybnie 

    11. Szkoła Podstawowa nr 90 w Gdańsku

__________________________________

Zapraszamy do składania ofert na usługę nagrania, montażu i nagrania komentarzy do filmów edukacyjnych dla szkoły podstawowej Leonardo nr 29 w Gdańsku w ramach realizacji projektu pn. "Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, nr POWR.02.10.00-00-3036/20, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z procedurą rozeznania rynku.

Załączniki:

Rozeznanie rynku

zał. nr 1 - Zał. nr 1. Formularz Oferty

zał. nr 2 - Zał. nr 2. Formularz Cenowy

zał. nr 3 - Zał. nr 3. Oświadczenie Wykonawcy

zał. nr 4 - Zał. nr 4. Wzór umowy

kontakt w sprawie oferty: [email protected]

__________________________________

Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkół współpracujących - SIECI WSPÓŁPRACY - realizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Harmonogram spotkań sieci współpracy - j. obce kl IV-VIII - CEN

Harmonogram spotkań sieci współpracy - p. przyrodniczych kl IV-VIII - CEN

__________________________________

Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkół współpracujących luty 2022 - maj 2022 realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Harmonogram wsparcia - luty - maj 2022 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

__________________________________

NABÓR DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  PN. „SZKOŁA ĆWICZEŃ LEONARDO W PSP NR 29 W GDAŃSKU”

Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Operator Oświaty zaprasza do udziału w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, szkoły podstawowe z województwa pomorskiego.

Celem projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Leonardo w Gdańsku i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkółw tym 1 szkoły specjalnej/integracyjnej i 2 szkół z obszaru wiejskiego z terenu województwa pomorskiego.

W ramach realizacji wsparcia dla nauczycieli przewidzianych w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku” oferujemy: szkolenia, warsztaty, lekcje pokazowe, sieci współpracy, wsparcie indywidualne, udział w konferencjach otwarcia szkoły ćwiczeń i podsumowania działań projektowych w tym wypracowanych rozwiązań. 

Podczas uczestnictwa w projekcie zapewniamy materiały szkoleniowe.

Większość działań odbywać się będzie w formie zdalnej w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19,

Nabór szkół współpracujących w ramach projektu jest w trybie ciągłym

Dokumenty do pobrania dla szkół:

Regulamin udziału w projekcie

Wniosek aplikacyjny - szkoły

Porozumienie o współpracy

Dokumenty do pobrania dla nauczycieli szkół współpracujących:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie zał. nr 8

__________________________________

Aktualna lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

 1. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach
 2. Szkoła Podstawowa nr 7 im. mjra Mieczysława Słabego w Gdańsku
 3. Szkoła Podstawowa nr 5 imienia Jana Drzeżdżona w Redzie
 4. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Władysława Broniewskiego w Gdańsku
 5. Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdańsku
 6. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku

__________________________________

Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkół współpracujących grudzień 2021

Harmonogram wsparcia - grudzień 2021

__________________________________

Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkół współpracujących październik, grudzień 2021

Harmonogram wsparcia - październik i grudzień 2021.docx

__________________________________

KONFERENCJA

Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Szkoła Ćwiczeń Leonardo w Gdańsku wraz z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i ATENEUM Szkoła Wyższa w Gdańsku ma zaszczyt zaprosić na Konferencję pt. „Osiągnij mistrzostwo z Leonardo – konferencja inaugurująca Szkołę Ćwiczeń Leonardo w SP nr 29 w Gdańsku”

Konferencja będzie okazją do wysłuchania wielu interesujących wykładów, m. in. na temat założeń projektu „Szkoła Ćwiczeń Leonardo w Gdańsku”, „Szkoły ćwiczeń w procesie kształcenia i doskonalenia nauczycieli”, „Szkoła ćwiczeń edukacyjną przygodą”, „Między mistrzostwem a współzawodnictwem – czego uczy nas sport?”, „Wykorzystanie technologii w nauczaniu języka”.

Dlatego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji jak i w wydarzeniach towarzyszących.

 

Data wydarzenia:  7 październik 2021

Start godz.: 10:00

Forma konferencji: online

 

Program konferencji - 07.10.2021

__________________________________

III NABÓR  DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  PN. „SZKOŁA ĆWICZEŃ LEONARDO W PSP NR 29 W GDAŃSKU”

Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Operator Oświaty zaprasza do udziału w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, szkoły podstawowe z województwa pomorskiego.

Celem projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Leonardo w Gdańsku i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkółw tym 1 szkoły specjalnej/integracyjnej i 2 szkół z obszaru wiejskiego z terenu województwa pomorskiego.

W ramach realizacji wsparcia dla nauczycieli przewidzianych w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku” oferujemy: szkolenia, warsztaty, lekcje pokazowe, sieci współpracy, wsparcie indywidualne, udział w konferencjach otwarcia szkoły ćwiczeń i podsumowania działań projektowych w tym wypracowanych rozwiązań. 

Podczas uczestnictwa w projekcie zapewniamy materiały szkoleniowe. Większość działań odbywać się będzie w formie zdalnej w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19,

III Nabór szkół współpracujących w ramach projektu  „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku” trwać będzie do 15 października 2021 r.

Pliki do pobrania:

III nabór - zaproszenie do udziału w projekcie

__________________________________

Zapraszamy do składania ofert na zakup, dostarczenie i montaż mebli do pracowni przyrody, matematycznej i informatycznej dla szkoły podstawowej Leonardo nr 29 w Gdańsku w ramach realizacji projektu pn. "Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, nr POWR.02.10.00-00-3036/20, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z procedurą rozeznania rynku.

Załączniki:

Rozeznanie rynku - Rozeznanie rynku

Zał. nr 1 - Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Zał. nr 2 - Załącznik nr 2. Formularz cenowy

Zał. nr 3 - Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy

Zał. nr 4 - Załącznik nr 4. Umowa - wzór

kontakt w sprawie oferty: [email protected]

__________________________________

Informujemy, że II NABÓR SZKÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH w ramach projektu SZKOŁA ĆWICZEŃ W PSP LEONARDO zostaje przedłużony do 31 sierpnia 2021r.

___________________________________

Informujemy, że II NABÓR SZKÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH w ramach projektu SZKOŁA ĆWICZEŃ W PSP LEONARDO zostaje przedłużony do 15 lipca 2021r.

___________________________________

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli szkoły ćwiczeń.

Aktualizacja:

Harmonogram szkoleń -maj-lipiec-zmiana 23.06.2021

___________________________________

II NABÓR  DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  PN. „SZKOŁA ĆWICZEŃ LEONARDO W PSP NR 29 W GDAŃSKU”

Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Operator Oświaty zaprasza do udziału w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, szkoły podstawowe z województwa pomorskiego.

Celem projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Leonardo w Gdańsku i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkółw tym 1 szkoły specjalnej/integracyjnej i 2 szkół z obszaru wiejskiego z terenu województwa pomorskiego.

W ramach realizacji wsparcia dla nauczycieli przewidzianych w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku” oferujemy: szkolenia, warsztaty, lekcje pokazowe, sieci współpracy, wsparcie indywidualne, udział w konferencjach otwarcia szkoły ćwiczeń i podsumowania działań projektowych w tym wypracowanych rozwiązań. 

Podczas uczestnictwa w projekcie zapewniamy materiały szkoleniowe. Większość działań odbywać się będzie w formie zdalnej w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19,

II Nabór szkół współpracujących w ramach projektu 

„Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”

trwać będzie do 18 czerwca 2021 r.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do udziału w projekcie - II nabór

___________________________________

LISTA SZKÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

 1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie
 2. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie
 3. Szkoła Podstawowa nr 7 im. mjr. Mieczysława Słabego w Gdańsku
 4. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach

___________________________________

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli szkoły ćwiczeń.
Harmonogram szkoleń - maj-lipiec-zmiana 07.05.2021

___________________________________

Rozeznanie rynku na usługę dostosowania pomieszczeń pracowni przyrody, matematycznej, informatycznej i językowej - prace remontowe w Szkole Podstawowej Leonardo nr 29 w Gdańsku w ramach realizacji projektu  pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, nr POWR.02.10.00-00-3036/20.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Formularz cenowy

Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4. Umowa - wzór

__________________________________________________

Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Operator Oświaty zaprasza do udziału w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, szkoły podstawowe z województwa pomorskiego.

Celem projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Leonardo w Gdańsku i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół, w tym 1 szkoły specjalnej/integracyjnej i 2 szkół z obszaru wiejskiego z terenu województwa pomorskiego.

W ramach realizacji wsparcia dla nauczycieli przewidzianych w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku” oferujemy: szkolenia, warsztaty, lekcje pokazowe, sieci współpracy, wsparcie indywidualne, udział w konferencjach otwarcia szkoły ćwiczeń i podsumowania działań projektowych w tym wypracowanych rozwiązań.

Podczas uczestnictwa w projekcie zapewniamy materiały szkoleniowe. Większość działań odbywać się będzie w formie zdalnej w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19,

 Nabór szkół współpracujących ze szkołą ćwiczeń  „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku” trwać będzie do 18 maja  2021 r.

Dokumenty do pobrania dla szkół:

Dokumenty do pobrania dla nauczycieli szkół współpracujących:

_______________________________________________________________

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli szkoły ćwiczeń.
Harmonogram szkoleń - maj-lipiec-zmiana 07.05.2021

Harmonogram wsparcie dla nauczycieli szkoły ćwiczeń w Gdańsku- TIK

Do pobrania:  Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkoły ćwiczeń w Gdańsku

_______________________________________________________________

MODEL SZKOŁY ĆWICZEŃ

Plik do pobrania:

MODEL SZKOŁY ĆWICZEŃ

MEDIA O NAS

https://operator.biuroprasowe.pl/200481/mistrzowie-z-leonardo-gdanska-szkola-cwiczen-dla-nauczycieli-przelamuje-schematy

https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/edukacja/mistrzowie-z-leonardo,b1517046844

https://innowacje.newseria.pl/biuro-prasowe/edukacja/szkola-cwicze-dla,b131822351

https://lifestyle.newseria.pl/biuro-prasowe/kariera/gdaska-szkola-cwicze,b2122393018

https://rzecznikprasowy.pl/mistrzowie-z-leonardo-gdanska-szkola-cwiczen-dla-nauczycieli-przelamuje-schematy/

 

Koordynator projektu:

Katarzyna Jasik
[email protected]
kom. 533 330 761

Informuje o ogłoszonym Rozeznaniu Rynku na usługę dostosowania pomieszczeń pracowni przyrody, matematycznej, informatycznej i językowej - prace remontowe w Szkole Podstawowej Leonardo nr 29 w Gdańsku w ramach realizacji projektu  pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, nr POWR.02.10.00-00-3036/20. Szczegóły zakładka dokumenty


Informuje o ogłoszonym Rozeznaniu Rynku na zakup, dostarczenie i montaż mebli do pracowni przyrody, matematycznej i informatycznej dla szkoły podstawowej Leonardo nr 29 w Gdańsku w ramach realizacji projektu pn. "Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, nr POWR.02.10.00-00-3036/20. Szczegóły zakładka: dokumenty


Informuje o ogłoszonym Rozeznaniu Rynku na usługę nagrania, montażu i nagrania komentarzy do filmów edukacyjnych w Szkole Podstawowej Leonardo nr 29 w Gdańsku w ramach realizacji projektu  pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, nr POWR.02.10.00-00-3036/20. Szczegóły zakładka: dokumenty

Wspieraj projekty fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty

Przekaż darowiznę

25zł 50zł 100zł dowolna kwota

Zostań patronem

Wspieraj systematycznie, niewielkimi kwotami.

Wspieraj regularnie

Wspieraj przez GGwallet

Kliknij, lub zeskanuj QR kod w aplikacji mobilnej Twojego banku
Testujemy nowoczesne rozwiązania dla fundacji wspólnie z kultowym, polskim komunikatorem GG!

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866Nasi Partnerzy

Fundacja Orlen Fundacja KPMG Nokia Kulczyk Foundation Fundacja Banku Ochrony Środowiska Grycan Fundacja Santander Raiko UNICEF Wspólnie UNICEF Gdańsk Fundacja Gdańska Synapia EiSystem Kraina twórczości World Central Kitchen Newspoint talkersi TIM.pl Mammutico GG Gadu Gadu Fundacja Orange Merck Dołącz do Partnerów fundacji
#MAMYNATORADĘ! Zajrzyj do Wirtualnej Poradni Pedagogicznej