Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku - Ogólnopolski Operator Oświaty
KRS 00000 44866

Przekaż 1,5% podatku PIT na wsparcie naszych projektów:

 • uruchomienie Wirtualnej Poradni Pedagogicznej
 • program Logopeda w każdej szkole
KRS 00000 44866

Przekaż 1,5% podatku PIT na wsparcie naszych projektów:

 • uruchomienie Wirtualnej Poradni Pedagogicznej
 • program Logopeda w każdej szkole

< Powrót do projektów

Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu tworzenia sieci szkoły ćwiczeń w celu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w SP nr 29 Leonardo w Gdańsku oraz wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół znajdujących się na terenie województwa pomorskiego (w tym 2 z terenów wiejskich oraz jednej szkoły integracyjnej/specjalnej) w 2021 i 2022 r.

Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku stanie się miejscem upowszechniania innowacyjnych działań ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.

O projekcie

O projekcie

Szkoła ćwiczeń w SP nr 29 Leonardo będzie instytucją, która będzie wspomagała szkoły w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez wsparcie nauczycieli szkół wspierających. Szkoła ćwiczeń, dalej ŚĆ obejmuje wsparcie w czterech obszarach: matematycznym, przyrodniczym, informatycznym i językowym, ponadto również ICT, innowacyjności czy nauczania eksperymentalnego. Wszystkie działania dotyczące nauczycieli, które zostały zaplanowane w przedsięwzięciu (tj. organizacja sieci współpracy, lekcji pokazowych, warsztatów metodycznych, obserwacji bezpośrednich itp.) zakładają wykorzystanie zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Zaplanowano również działania wspierające nauczanie eksperymentalne poprzez wykorzystanie nowoczesnych pracowni oraz warsztatu zewnętrznego powstałych w ramach projektu oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Szkoła ćwiczeń oraz partnerzy opracują i wdrożą podczas realizacji przedsięwzięcia materiały dydaktyczne dla nauczycieli i studentów pedagogiki. W ten sposób wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wsparcie, które będą mogli wykorzystywać w przyszłości.

Grupą docelową projektu stanowi:

 • SP nr 29 Leonardo w Gdańsku w tym 8 nauczycieli szkoły, którzy posiadają wykształcenie wyższe, doświadczenie i kompetencje, wymagane do pracy w szkole podstawowej. Uczą w szkole przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki, języków bądź są nauczycielami nauczania początkowego lub bibliotekarzami. To kobiety i mężczyźni, mieszkańcy województwa pomorskiego w wielu od 23 do 60 lat.
 • min. 7 publicznych szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego w tym: 2 szkoły z terenów wiejskich oraz 1 szkoła integracyjna/specjalna, które w projekcie będą pełniły rolę szkół współpracujących, które będą odbiorcami działań szkoły ćwiczeń.
 • 56 nauczycieli publicznych szkół podstawowych z min. 7 szkół współpracujących, tj. po min. 2 nauczycieli z każdej szkoły. Z każdej szkoły wsparciem zostanie objętych po min. 2 nauczycieli z dwóch poziomach nauczania tj. 1-3 i 4-8 z 4 obszarów do wyboru: matematyka, przyroda, informatyka, języki obce. Wsparciem mogą zostać także objęci nauczyciele nauczania początkowego.
 • 7 dyrektorów szkół współpracujących - osoby zatrudnione na stanowisku dyrektora publicznej szkoły podstawowej z terenu województwa pomorskiego. Osoby posiadające wykształcenie, doświadczenie i umiejętności wymagane do pracy na tym stanowisku, osoby od 30 do 65 lat.
 • 5 studentów specjalizacji nauczycielskiej, którzy będą współuczestnikami wsparcia prowadzonego przez szkołę ćwiczeń.

 

Projekt nr POWR.02.10.00-00-3036/20 pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projektodawca realizuje projekt zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Okres realizacji: od 01.01.2021 do 31.03.2023

Miejsce realizacji: województwo pomorskie

Środki finansowe: 1 346 419,80 zł

 

Lider projektu:

Partnerzy projektu:

Akademia Ateneum w Gdańsku 

Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

  Szkoła ćwiczeń: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 LEONARDO

 

Dokumenty

Harmonogram realizacji 16 lekcji pokazowych:

Harmonogram - lekcje pokazowe

__________________________________

KONFERENCJA

Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Szkoła Ćwiczeń Leonardo w Gdańsku wraz z Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Akademia Ateneum w Gdańsku ma zaszczyt zaprosić na Konferencję pt. OSIĄGNIJ MISTRZOSTWO Z LEONARDO. KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SZKOŁA ĆWICZEŃ W PSP LEONARDO W GDAŃSKU.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji jak i w wydarzeniach towarzyszących.

 

Data wydarzenia:  24 marzec 2023

Start godz.: 10:00

Program konferencji:

PROGRAM KONFERENCJI 24.03.2023

__________________________________

Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkół współpracujących kwiecień - maj 2022

Harmonogram szkoleń - kreatywność metodą dramy kwiecień - maj 2022

__________________________________

Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkół współpracujących marzec - kwiecień 2022 dla gr IV

Harmonogram szkoleń - IV gr. marzec - kwiecień

__________________________________

Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkół współpracujących marzec 2022 dla gr I, II, III

Harmonogram wsparcia - marzec - Cykl Kolba 2022

__________________________________

Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkół współpracujących - SIECI WSPÓŁPRACY - realizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Harmonogram sieci współpracy 4-8 matematyka aktualizacja 2

Harmonogram matematyka 1-3- aktualizacja

Harmonogram sieci współpracy - 1-3 - informatyka

Harmonogram sieci współpracy - 4-8 - informatyka

Harmonogram sieci współpracy - 1-3 - j. obcy

Harmonogram sieci współpracy - 4-8 - j. obcy

Harmonogram sieci współpracy - 1-3 - przyroda

Harmonogram sieci współpracy - 4-8 - przyroda aktualizacja

__________________________________

Aktualna lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

 1. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach
 2. Szkoła Podstawowa nr 7 im. mjra Mieczysława Słabego w Gdańsku
 3. Szkoła Podstawowa nr 5 imienia Jana Drzeżdżona w Redzie
 4. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Władysława Broniewskiego w Gdańsku
 5. Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdańsku
 6. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku

Nowe szkoły:

      7. Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego w Staniszewie

     8. Szkoła Podstawowa Szkoła w Kolonii

     9. Szkoła Podstawowa w Mirachowie

    10. Szkoła Podstawowa w Grzybnie 

    11. Szkoła Podstawowa nr 90 w Gdańsku

__________________________________

Zapraszamy do składania ofert na usługę nagrania, montażu i nagrania komentarzy do filmów edukacyjnych dla szkoły podstawowej Leonardo nr 29 w Gdańsku w ramach realizacji projektu pn. "Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, nr POWR.02.10.00-00-3036/20, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z procedurą rozeznania rynku.

Załączniki:

Rozeznanie rynku

zał. nr 1 - Zał. nr 1. Formularz Oferty

zał. nr 2 - Zał. nr 2. Formularz Cenowy

zał. nr 3 - Zał. nr 3. Oświadczenie Wykonawcy

zał. nr 4 - Zał. nr 4. Wzór umowy

kontakt w sprawie oferty: [email protected]

__________________________________

Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkół współpracujących - SIECI WSPÓŁPRACY - realizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Harmonogram spotkań sieci współpracy - j. obce kl IV-VIII - CEN

Harmonogram spotkań sieci współpracy - p. przyrodniczych kl IV-VIII - CEN

__________________________________

Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkół współpracujących luty 2022 - maj 2022 realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Harmonogram wsparcia - luty - maj 2022 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

__________________________________

NABÓR DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  PN. „SZKOŁA ĆWICZEŃ LEONARDO W PSP NR 29 W GDAŃSKU”

Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Operator Oświaty zaprasza do udziału w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, szkoły podstawowe z województwa pomorskiego.

Celem projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Leonardo w Gdańsku i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkółw tym 1 szkoły specjalnej/integracyjnej i 2 szkół z obszaru wiejskiego z terenu województwa pomorskiego.

W ramach realizacji wsparcia dla nauczycieli przewidzianych w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku” oferujemy: szkolenia, warsztaty, lekcje pokazowe, sieci współpracy, wsparcie indywidualne, udział w konferencjach otwarcia szkoły ćwiczeń i podsumowania działań projektowych w tym wypracowanych rozwiązań. 

Podczas uczestnictwa w projekcie zapewniamy materiały szkoleniowe.

Większość działań odbywać się będzie w formie zdalnej w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19,

Nabór szkół współpracujących w ramach projektu jest w trybie ciągłym

Dokumenty do pobrania dla szkół:

Regulamin udziału w projekcie

Wniosek aplikacyjny - szkoły

Porozumienie o współpracy

Dokumenty do pobrania dla nauczycieli szkół współpracujących:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie zał. nr 8

__________________________________

Aktualna lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

 1. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach
 2. Szkoła Podstawowa nr 7 im. mjra Mieczysława Słabego w Gdańsku
 3. Szkoła Podstawowa nr 5 imienia Jana Drzeżdżona w Redzie
 4. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Władysława Broniewskiego w Gdańsku
 5. Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdańsku
 6. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku

__________________________________

Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkół współpracujących grudzień 2021

Harmonogram wsparcia - grudzień 2021

__________________________________

Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkół współpracujących październik, grudzień 2021

Harmonogram wsparcia - październik i grudzień 2021.docx

__________________________________

KONFERENCJA

Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Szkoła Ćwiczeń Leonardo w Gdańsku wraz z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i ATENEUM Szkoła Wyższa w Gdańsku ma zaszczyt zaprosić na Konferencję pt. „Osiągnij mistrzostwo z Leonardo – konferencja inaugurująca Szkołę Ćwiczeń Leonardo w SP nr 29 w Gdańsku”

Konferencja będzie okazją do wysłuchania wielu interesujących wykładów, m. in. na temat założeń projektu „Szkoła Ćwiczeń Leonardo w Gdańsku”, „Szkoły ćwiczeń w procesie kształcenia i doskonalenia nauczycieli”, „Szkoła ćwiczeń edukacyjną przygodą”, „Między mistrzostwem a współzawodnictwem – czego uczy nas sport?”, „Wykorzystanie technologii w nauczaniu języka”.

Dlatego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji jak i w wydarzeniach towarzyszących.

 

Data wydarzenia:  7 październik 2021

Start godz.: 10:00

Forma konferencji: online

 

Program konferencji - 07.10.2021

__________________________________

III NABÓR  DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  PN. „SZKOŁA ĆWICZEŃ LEONARDO W PSP NR 29 W GDAŃSKU”

Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Operator Oświaty zaprasza do udziału w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, szkoły podstawowe z województwa pomorskiego.

Celem projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Leonardo w Gdańsku i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkółw tym 1 szkoły specjalnej/integracyjnej i 2 szkół z obszaru wiejskiego z terenu województwa pomorskiego.

W ramach realizacji wsparcia dla nauczycieli przewidzianych w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku” oferujemy: szkolenia, warsztaty, lekcje pokazowe, sieci współpracy, wsparcie indywidualne, udział w konferencjach otwarcia szkoły ćwiczeń i podsumowania działań projektowych w tym wypracowanych rozwiązań. 

Podczas uczestnictwa w projekcie zapewniamy materiały szkoleniowe. Większość działań odbywać się będzie w formie zdalnej w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19,

III Nabór szkół współpracujących w ramach projektu  „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku” trwać będzie do 15 października 2021 r.

Pliki do pobrania:

III nabór - zaproszenie do udziału w projekcie

__________________________________

Zapraszamy do składania ofert na zakup, dostarczenie i montaż mebli do pracowni przyrody, matematycznej i informatycznej dla szkoły podstawowej Leonardo nr 29 w Gdańsku w ramach realizacji projektu pn. "Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, nr POWR.02.10.00-00-3036/20, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z procedurą rozeznania rynku.

Załączniki:

Rozeznanie rynku - Rozeznanie rynku

Zał. nr 1 - Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Zał. nr 2 - Załącznik nr 2. Formularz cenowy

Zał. nr 3 - Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy

Zał. nr 4 - Załącznik nr 4. Umowa - wzór

kontakt w sprawie oferty: [email protected]

__________________________________

Informujemy, że II NABÓR SZKÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH w ramach projektu SZKOŁA ĆWICZEŃ W PSP LEONARDO zostaje przedłużony do 31 sierpnia 2021r.

___________________________________

Informujemy, że II NABÓR SZKÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH w ramach projektu SZKOŁA ĆWICZEŃ W PSP LEONARDO zostaje przedłużony do 15 lipca 2021r.

___________________________________

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli szkoły ćwiczeń.

Aktualizacja:

Harmonogram szkoleń -maj-lipiec-zmiana 23.06.2021

___________________________________

II NABÓR  DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  PN. „SZKOŁA ĆWICZEŃ LEONARDO W PSP NR 29 W GDAŃSKU”

Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Operator Oświaty zaprasza do udziału w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, szkoły podstawowe z województwa pomorskiego.

Celem projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Leonardo w Gdańsku i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkółw tym 1 szkoły specjalnej/integracyjnej i 2 szkół z obszaru wiejskiego z terenu województwa pomorskiego.

W ramach realizacji wsparcia dla nauczycieli przewidzianych w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku” oferujemy: szkolenia, warsztaty, lekcje pokazowe, sieci współpracy, wsparcie indywidualne, udział w konferencjach otwarcia szkoły ćwiczeń i podsumowania działań projektowych w tym wypracowanych rozwiązań. 

Podczas uczestnictwa w projekcie zapewniamy materiały szkoleniowe. Większość działań odbywać się będzie w formie zdalnej w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19,

II Nabór szkół współpracujących w ramach projektu 

„Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”

trwać będzie do 18 czerwca 2021 r.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do udziału w projekcie - II nabór

___________________________________

LISTA SZKÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

 1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie
 2. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie
 3. Szkoła Podstawowa nr 7 im. mjr. Mieczysława Słabego w Gdańsku
 4. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach

___________________________________

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli szkoły ćwiczeń.
Harmonogram szkoleń - maj-lipiec-zmiana 07.05.2021

___________________________________

Rozeznanie rynku na usługę dostosowania pomieszczeń pracowni przyrody, matematycznej, informatycznej i językowej - prace remontowe w Szkole Podstawowej Leonardo nr 29 w Gdańsku w ramach realizacji projektu  pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, nr POWR.02.10.00-00-3036/20.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Formularz cenowy

Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4. Umowa - wzór

__________________________________________________

Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Operator Oświaty zaprasza do udziału w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, szkoły podstawowe z województwa pomorskiego.

Celem projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Leonardo w Gdańsku i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół, w tym 1 szkoły specjalnej/integracyjnej i 2 szkół z obszaru wiejskiego z terenu województwa pomorskiego.

W ramach realizacji wsparcia dla nauczycieli przewidzianych w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku” oferujemy: szkolenia, warsztaty, lekcje pokazowe, sieci współpracy, wsparcie indywidualne, udział w konferencjach otwarcia szkoły ćwiczeń i podsumowania działań projektowych w tym wypracowanych rozwiązań.

Podczas uczestnictwa w projekcie zapewniamy materiały szkoleniowe. Większość działań odbywać się będzie w formie zdalnej w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19,

 Nabór szkół współpracujących ze szkołą ćwiczeń  „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku” trwać będzie do 18 maja  2021 r.

Dokumenty do pobrania dla szkół:

Dokumenty do pobrania dla nauczycieli szkół współpracujących:

_______________________________________________________________

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli szkoły ćwiczeń.
Harmonogram szkoleń - maj-lipiec-zmiana 07.05.2021

Harmonogram wsparcie dla nauczycieli szkoły ćwiczeń w Gdańsku- TIK

Do pobrania:  Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkoły ćwiczeń w Gdańsku

_______________________________________________________________

MODEL SZKOŁY ĆWICZEŃ

Plik do pobrania:

MODEL SZKOŁY ĆWICZEŃ

MEDIA O NAS

https://operator.biuroprasowe.pl/200481/mistrzowie-z-leonardo-gdanska-szkola-cwiczen-dla-nauczycieli-przelamuje-schematy

https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/edukacja/mistrzowie-z-leonardo,b1517046844

https://innowacje.newseria.pl/biuro-prasowe/edukacja/szkola-cwicze-dla,b131822351

https://lifestyle.newseria.pl/biuro-prasowe/kariera/gdaska-szkola-cwicze,b2122393018

https://rzecznikprasowy.pl/mistrzowie-z-leonardo-gdanska-szkola-cwiczen-dla-nauczycieli-przelamuje-schematy/

 

Koordynator projektu:

Katarzyna Jasik
[email protected]
kom. 533 330 761

Informuje o ogłoszonym Rozeznaniu Rynku na usługę dostosowania pomieszczeń pracowni przyrody, matematycznej, informatycznej i językowej - prace remontowe w Szkole Podstawowej Leonardo nr 29 w Gdańsku w ramach realizacji projektu  pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, nr POWR.02.10.00-00-3036/20. Szczegóły zakładka dokumenty


Informuje o ogłoszonym Rozeznaniu Rynku na zakup, dostarczenie i montaż mebli do pracowni przyrody, matematycznej i informatycznej dla szkoły podstawowej Leonardo nr 29 w Gdańsku w ramach realizacji projektu pn. "Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, nr POWR.02.10.00-00-3036/20. Szczegóły zakładka: dokumenty


Informuje o ogłoszonym Rozeznaniu Rynku na usługę nagrania, montażu i nagrania komentarzy do filmów edukacyjnych w Szkole Podstawowej Leonardo nr 29 w Gdańsku w ramach realizacji projektu  pn. „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”, nr POWR.02.10.00-00-3036/20. Szczegóły zakładka: dokumenty

Wspieraj niezależną edukację

Przekaż darowiznę

Zostań patronem

Wspieraj systematycznie, niewielkimi kwotami.
Wspieraj regularnie

Kupuj z aplikacją dobroczynną

Zainstaluj wtyczkę albo aplikację FaniMani do pomagania zakupami.

Rób zakupy z FaniMani

To sklep, w którym kupujesz, część ceny przekazuje na szczytny cel!

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866Wspierają nas

Nokia Fundacja Banku Ochrony Środowiska Grycan Raiko Synapia EiSystem Kraina twórczości Fundacja Santander World Central Kitchen Newspoint talkersi +
Dołącz do mecenasów