PolskiУкраїнська

< Powrót do komunikatów

Komunikat w sprawie procedury stosowanej w postępowaniu egzaminacyjnym na stopnień nauczyciela mianowanego 2022 r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1762);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 735.);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 2200 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1289.).

 

I. Dokumentacja wymagana od nauczycieli:

 1. wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – według wzoru w załączeniu ,wniosek_na_strone
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,(dyplomów, świadectw, suplementów do dyplomów) poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 3. kopia aktu nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,
 4. zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki – oryginał (według wzoru w załączeniu),zaswiadczenie_dyrektora_na_mianowanie_1
 5. podpisana przez wnioskodawcę kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,( strony sprawozdania ponumerowane i zaparafowane przez wnioskodawcę, na końcu sprawozdania klauzula o treści: Sprawozdanie zawiera ........ ponumerowanych stron) sprawozdanie podpisane czytelnie przez wnioskodawcę.
 6. kopia oceny dorobku zawodowego dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,

Zalecana forma złożenia dokumentacji:

 1. biała teczka papierowa z gumką, opisana w następujący sposób: imię i nazwisko nauczyciela oraz miejsce pracy (nazwa placówki),
 2. poszczególne kartki składanej dokumentacji nie należy umieszczać w osobnych koszulkach foliowych, w skoroszytach, bindować, itp.,
 3. dokumentację należy ułożyć według kolejności wymienionej w punkcie I.

 

 II. Termin składania dokumentacji

Wnioskodawcom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Ogólnopolski Operator Oświaty wydaje decyzję o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2021 r., poz. 1762, ze zm.).

Natomiast wnioskodawcom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Ogólnopolski Operator Oświaty wydaje decyzję o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku zgodnie z art. 9b ust. 3a ustawy Karta Nauczyciela.

O dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data doręczenia wniosku do  Ogólnopolskiego Operatora Oświaty w Poznaniu albo do sekretariatów oddziałów w Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu. W przypadku wysłania wniosku o dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej.

W myśl art. 9d ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu. W praktyce oznacza to, że nauczyciel ma możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego w okresie, który nie będzie kolidował z innymi jego planami.

W związku z powyższą regulacją prawną, kierowane przez wnioskodawców prośby dotyczące ustalenia terminu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nie będą uwzględniane.

 

III. Miejsce składania dokumentacji

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w sekretariacie Biura Fundacji , ul. Gorczyczewskiego 2/7, 60 - 554 Poznań w godzinach pracy biura albo w sekretariatach oddziałów w godzinach ich pracy. :

 1. Piłsudskiego 49-57, 50 - 032 Wrocław
 2. Miałki Szlak 74, 80 - 717 Gdańsk
 3. Oleńki Billewiczówny 15, 92 - 437 Łódź

Struktura organizacyjna Ogólnopolskiego Operatora Oświaty wraz z właściwością terytorialną została opublikowana na stronie głównej Operatora pod adresem: https://operator.edu.pl/pl/kontakt/

.

 

IV. Informacje dodatkowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informuję, że Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty na podstawie art. 9b ust. 2 w zw. z art. 9b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli przetwarza dane osobowe obejmujące:

 1. Imię i nazwisko
 2. Datę urodzenia
 3. Poziom wykształcenia
 4. Adres zamieszkania
 5. Adres e-mail
 6. Miejsce i wymiar zatrudnienia wraz z adresem placówki
 7. Datę wydania, numer i wystawcę aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
 8. Podanie adresu mail i numeru telefonu jest dobrowolne i służy jedynie przyśpieszeniu trybu załatwienia sprawy.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, przekazuje się następujące informacje:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty.
 • Dane do kontaktu: listownie Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty, ul. Gorczyczewskiego 2/7 , 60-554 Poznań lub przez e-mail: [email protected]
 • We wszelkich sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych .
 • Dane do kontaktu: listownie na adres Inspektor ochrony danych, Ogólnopolski Operator Oświaty w Poznaniu, ul. Gorczyczewskiego 2/7 ; 60-554 Poznań lub przez e mail: [email protected]
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO w związku z art. 9b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.Dz. U. 2021.1762.) w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, a podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawnych.
 • Dane osobowe dodatkowe (adres e-mail oraz numer telefonu) zbierane są na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust 1 lit. a RODO.
 • Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne, hostingowe.
 • Zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia w zakresie ochrony swoich danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w przepisach prawa z uwzględnieniem wyjątków, prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach prawa. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, przy czym nie wpływa to na czynności dokonane przed cofnięciem zgody.
 • Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych praw należy przesłać żądanie w formie pisemnej na adres e-mail lub drogą pocztową.
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty narusza przepisy rozporządzenia RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.
 • Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa jest obowiązkowe
  i  niezbędne do wzięcia udziału w procedurze. Podanie danych dodatkowych (adres
  e-mail oraz numer telefonu) jest dobrowolne i nie wpływa na udział w procedurze awansu.