Nasze projekty

Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu tworzenia sieci szkoły ćwiczeń w celu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w SP nr 29 Leonardo w Gdańsku oraz wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół znajdujących się na terenie województwa pomorskiego (w tym 2 z terenów wiejskich oraz jednej szkoły integracyjnej/specjalnej) w 2021 i 2022 r. Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku stanie się miejscem upowszechniania innowacyjnych działań ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.

Aktywny przedszkolak

Projekt Aktywny przedszkolak- promowanie aktywności sportowej wśród dzieci

Nasze Ekologiczne Pracownie-Przystań Łódź

Nasze Ekologiczne Pracownie- utworzenie punktu dydaktycznego w szkole podstawowej Przystań w Łodzi

Program Edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Przedszkolu Galileo w Łodzi

Celem głównym realizacji projektu jest wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej wśród 100 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Publicznego Przedszkola Galileo w Łodzi.

Od słów pisanych po błyszczące światło-“From the written words to the glittering light”

Celem projektu jest -podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w PSP Leonardo -wymiana dobrych praktyk międzynarodowych -poprawa jakości edukacji oraz wdrożenie nowoczesnych metod pracy w zakresie edukacji TIK oraz medialnej -wspieranie kompetencji kluczowych dzieci -przygotowanie do realizacji zajęć z dziećmi

Nowoczesne metody aktywizacji dorosłych – modern methods of activating adult people

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji 28 osób, będących kadrą i uczestnikami projektu standardowego tj. projektu "Familijne LOWE" poprzez transfer wiedzy dotyczący metod aktywizacji osób dorosłych i wymianę doświadczeń z włoskim stowarzyszeniem Punto Cometa.

Sensoryczne Przedszkole Rubi w Czerwonaku

Celem projektu jest wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Czerwonak o 20 dzieci, podniesienie wiedzy i kompetencji 75 dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej oraz 4 nauczycieli systemu oświaty uczących w Publicznym Przedszkolu Rubi.

Nowy ogród w Małej Biedronce- New garden in Little Ladybug

Celem projektu jest wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w tym zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji oraz zwiększenie kompetencji 6 nauczycieli przedszkolnych w zakresie wykonywanej pracy i pedagogiki specjalnej.

"Nowe miejsca przedszkolne w Familijnym Wrocławiu"- KROPELKA

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Wrocław oraz podniesienie kompetencji dzieci i nauczycieli. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie nowych 5 oddziałów wychowania przedszkolnego dla 125 dzieci, realizację zajęć dodatkowych (zajęcia logopedyczne, z języka angielskiego i zajęcia z psychologiem) oraz przeszkolenie 8 nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Szkoła ćwiczeń GALILEO w Nakonowie

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Niepublicznej Szkole Podstawowej Galileo nr 1 w Nakonowie.

Cyfrowy skok w GOK –Miasto Poznań

Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych u 9 pracowników Biblioteki Raczyńskich oraz 900 dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat w Poznaniu.

Akademia kompetencji kluczowych w PSP Leonardo

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Fińskie podwórko przyrody w Cogito - Finnish science yard in Cogito

Projekt zakłada poprawę jakości i skuteczności nauczania w szkole, w tym nauk przyrodniczych poprzez transfer metody pracy z uczniami i wymianę doświadczeń z fińska szkołą.

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE)

Celem konkursu jest wsparcie 20 projektów, dzięki którym powstanie i będzie funkcjonować 20 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji w szkołach na terenie całego kraju.

Nowe miejsca dla familijnych przedszkolaków

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie województwa wielkopolskiego poprzez utworzenie 150 miejsc wychowania przedszkolnego w Poznaniu.

Badacze w działaniu - mobilności w Finlandii

Głównym celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych pośród 26 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu poprzez organizacje mobilności edukacyjnych dla dwóch 13 osobowych grup uczniów do szkoły w Finlandii w terminie 1.08.2019 - 31.07.2020 r.

Zakończony

Familijny bieg krasnala i rodzinny piknik przedszkolaków

Celem głównym projektu jest propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci

Zakończony

Włoski klub reportera - Italian reporter club

Celem głównym projektu jest wdrożenie nowej metody tj. „Metody animacji poklatkowej” na zajęciach dodatkowych Klubu reportera.

Zakończony

Ogród zmysłów i zabaw w Publicznym Przedszkolu Columbus we Wrocławiu

Celem głównym projektu jest stworzenie ekoprzestrzeni edukacyjno-relaksacyjnej dla przedszkolaków a także rozpowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony przyrody i zdrowego żywienia.

Zakończony

Familijne łąki kwietne

Celem głównym projektu jest udział Fundacji w działaniach na rzecz ochrony pszczół i tworzeniu łąk kwietnych.

Zakończony

Mali badacze w Familijnej Rososze

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących Gminę Osiek Mały poprzez organizację zajęć o charakterze dydaktyczno - wychowawczym o tematyce przyrodniczej.

Zakończony

Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w PSP Cogito Poznań.

Zakończony

Europejski rejs Parostatkiem

Celem projektu jest rozwój zawodowy i osobisty kadry oraz zwiększenie jej konkurencyjności na europejskim rynku pracy.

Zakończony

Zielone Cogito - konkursy, olimpiada oraz festyn osiedlowy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej oraz przyrodniczej dzieci, rodziców i nauczycieli szkoły Cogito.

Zakończony

Przestrzeń Fabianowo - lokalne miejsce spotkań mieszkańców

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i poczucia wspólności wśród mieszkańców os. Fabianowo - Kotowo w Poznaniu.

Zakończony

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Celem projektu jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Zakończony

Aktywna tablica

Celem projektu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zakończony

Mały człowiek - duże perspektywy

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Zakończony

Fi_Fa_Fa-dziennikarstwo, film i fotografia

Celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów wzmacniających kompetencje dziennikarskie uczniów.

Zakończony

Leodzieci w sieci

Celem projektu jest zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu Internetu przez dzieci.

Zakończony

Mobilność kadry edukacji szkolnej

Wzrost kompetencji językowych nauczycieli placówek biorących udział w projekcie.

Zakończony

Wielcy Mistrzowie

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w PSP nr 29 LEONARDO w Gdańsku.

Zakończony

Żłobek Fundacji Familijny Poznań na MTP

Umożliwienie powrotu do pracy rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

Zakończony

Familijny Żłobek w Poznaniu

Wsparcie rodziców dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia poprzez zwiększenie dostępu do Familijnego Żłobka.

Zakończony

Familijne Żłobki we Wrocławiu

Umożliwienie powrotu do pracy rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

Zakończony

Punkt Przedszkolny w Pogalewie Wielkim

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej mieszkańców obszarów wiejskich gminy Brzeg Dolny.