Szkoła ćwiczeń GALILEO w Nakonowie - Ogólnopolski Operator Oświaty
KRS 00000 44866

Przekaż 1,5% podatku PIT na wsparcie naszych projektów:

 • uruchomienie Wirtualnej Poradni Pedagogicznej
 • program Logopeda w każdej szkole
KRS 00000 44866

Przekaż 1,5% podatku PIT na wsparcie naszych projektów:

 • uruchomienie Wirtualnej Poradni Pedagogicznej
 • program Logopeda w każdej szkole

< Powrót do projektów

Szkoła ćwiczeń GALILEO w Nakonowie

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Niepublicznej Szkole Podstawowej Galileo nr 1 w Nakonowie (dalej NSP Galileo) i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie stanie się miejscem upowszechniania innowacyjnych działań ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.

O projekcie

Projekt wspiera proces uczenia się nauczycieli i studentów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Realizacja działań obejmie obszary: matematyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny. Zostaną doposażone cztery pracownie przedmiotowe, zorganizowane szkolenia dla kadry, warsztaty dla nauczycieli z siedmiu zrekrutowanych szkół wspieranych oraz studentów kierunku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Dzięki współpracy z Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku szkoła ćwiczeń stanie się  miejscem rozwoju zawodowego dyrektorów i nauczycieli, którzy stosują ciekawe rozwiązania dydaktyczne, organizacyjne, wychowawcze.

Grupą docelową projektu stanowi:

 

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Galileo w Nakonowie w tym 8 nauczycieli szkoły, którzy posiadają wykształcenie wyższe, doświadczenie i kompetencje, wymagane do pracy w szkole podstawowej. Uczą w szkole przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki, języków bądź są nauczycielami nauczania początkowego lub bibliotekarzami. To kobiety i mężczyźni, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego w wielu od 23 do 60 lat.
 • 7 szkół podstawowych - to szkoły publiczne i niepubliczne, których siedziba znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na terenach wiejskich i miejskich, które zatrudniają min. 8 nauczycieli w każdej szkole.
 • 56 nauczycieli szkół podstawowych - osoby pracujące w szkołach podstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zatrudnione na stanowisku nauczyciela. Posiadają wykształcenie wyższe, doświadczenie i kompetencje wymagane do pracy w szkole podstawowej. To kobiety i mężczyźni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego w wieku od 23 do 60 lat.
 • 7 dyrektorów szkół objętych wsparciem - osoby zatrudnione na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Osoby posiadające wykształcenie, doświadczenie i umiejętności wymagane do pracy na tym stanowisku w wieku od 30 do 65 lat
 • 15 studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, specjalizacji nauczycielskiej.

Projekt nr POWR.02.10.00-00-3005/19 pn. „Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projektodawca realizuje projekt zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji: od 01.04.2020 do 31.03.2022
Miejsce realizacji: Województwo Kujawsko-Pomorskie
Środki finansowe:
 1 298 979,48 zł

Wnioskodawca/Lider projektu: Ogólnopolski Operator Oświaty

Partnerzy Projektu:

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

Szkoła ćwiczeń:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Galileo nr 1 w Nakonowie

Dokumenty

 KONFERENCJA PODSUMOWUJACA REALIZACJE PROJKETU PN. "SZKOŁA ĆWICZEŃ GALILEO W NAKONOWIE"

10.06.2022, godz. 10:00

 

DO POBRANIA PLAKAT I PROGRAM KONFERENCJI

plakat A4

Program-konferencji -10.06.2022

_______________________________________________

Harmonogram szkolenia pn. "Kreatywność metodą dramy" - 2022

Harmonogram wsparcia - kreatywność metodą dramy 2022

_______________________________________________

Harmonogram indywidualnych konsultacji psychologicznych (październik 2021 -  marzec 2022)

Harmonogram indywidualnych konsultacji psychologicznych

_______________________________________________

Harmonogram sieci współpracy realizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (październik 2021 - marca 2022)

Harmonogram wsparcia - sieci współpracy - Harmonogram wsparcia - sieci współpracy

_______________________________________________

Aktualizacja harmonogramu wsparcia dla nauczycieli szkół współpracujących  - wrzesień 2021

Aktualizacja - Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkoły ćwiczeń - wrzesień 2021

_______________________________________________

Harmonogram sieci współpracy realizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Harmonogram wsparcia - sieci współpracy

_______________________________________________

Aktualizacja harmonogramu wsparcia dla nauczycieli szkół współpracujących  -  kwiecień, maj 2021
Aktualizacja - Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkoły ćwiczeń - Kwiecień, Maj 2021

_______________________________________________

Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkół współpracujących  – kwiecień, maj 2021
Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkoły ćwiczeń - Kwiecień, Maj 2021

_______________________________________________

Harmonogram szkolenia – TIK dla nauczycieli szkół współpracujących
Harmonogram szkolenia - TIK

_______________________________________________

Zapraszamy do składania ofert na usługę/zlecenie konsultacji indywidualnych z psychologiem w ramach realizacji projektu pn. „Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie”, nr POWR.02.10.00-00-3005/19, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie w przedmiotem rozeznania rynku, załączniki:
Rozeznanie rynku
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 2. Formularz cenowy
Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 4. Umowa - wzór

_______________________________________________

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI OTWIERAJĄCEJ SZKOŁĘ ĆWICZEŃ GALILEO W NAKONOWIE

DO POBRANIA PLAKAT I PROGRAM KONFERENCJI


Nakonowo plakat
Program konferencji

_______________________________________________

Rekrutacja – Zapraszamy studentów i Studentki do udziału w projekcie pn. „Szkoły ćwiczeń Galileo w Nakonowie”.

W okresie od 22 października 2020 r. do 15 listopada 2020 r. prowadzona będzie rekrutacja do projektu dla studentów kierunków przygotowujących do zawodu nauczyciela:

 • kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie)
 • kierunku Filologia – specjalność Filologia angielska – specjalizacja nauczycielska (studia licencjackie)

Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dla studentów/studentek w ramach „Szkoły ćwiczeń Galileo w Nakonowie” nr POWR.02.10.00-00-3005/19, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz złożenie wypełnionej, kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej:

1) osobiście w sekretariacie Instytutu Humanistycznego (przy ul. Mechaników 3) w godzinach pracy Sekretariatu.

2) za pomocą Poczty Polskiej lub kurierem wysyłając na adres: Państwowa Uczelnia Zawodowa, ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek – z dopiskiem: Dokumenty aplikacyjne do udziału w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie”.

Dokumentację należy złożyć w terminie do 15.11.2020 – decyduje data wpływu.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane o tym fakcie drogą telefoniczną lub mailową do dnia 18 listopada br.
Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie!

Deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie (1)
Formularz-aplikacyjny
Formularz-zgloszeniowy
Oswiadczenie-zal.-nr-8
REGULAMIN-REKRUTACJI_studentow_

_______________________________________________

Lista szkół współpracujących zakwalifikowanych do projektu pn. „Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie”, nr POWR.02.10.00-00-3005/19, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

1)           Szkoła Podstawowa nr 46 im Unii Europejskiej z oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

2)           Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie

3)           Szkoła Podstawowa SPSK w Modzerowie

4)           Szkoła Podstawowa SPSK w Warząchewce

5)           Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy

6)           Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jan Pawła II w Pocierzynie

7)           Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach

_______________________________________________

OGŁASZAMY II NABÓR SZKÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH

Zapraszamy wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z woj. kujawsko-pomorskiego do udziału w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest realizowany przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty w partnerstwie z Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku.

Nabór szkół współpracujących trwa do 28.08.2020

Regulamin udziału w projkecie - Instytucje - powiększony druk
Regulamin udziału w projkecie - Instytucje
Wniosek aplikacyjny - szkoły - powiększony druk
Wniosek aplikacyjny - szkoły
Zaproszenie do udziału w projekcie - powiększony druk
Zaproszenie do udziału w projekcie.

_______________________________________________

01.07.2020

NABÓR SZKÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH – WYDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH DO DNIA 17 LIPCA

Zapraszamy wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z woj. kujawsko-pomorskiego do udziału w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest realizowany przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty w partnerstwie z Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku.

Nabór szkół współpracujących trwa do 17.07.2020r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA NAUCZYCIELI ZE SZKÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH

ZAPRASZAMY!

Zespół Szkoły Ćwiczeń Galileo w Nakonowie

_______________________________________________

26.06.2020
Zapraszamy do składania ofert na usługę dostosowania pomieszczeń pracowni przyrody, matematycznej i językowej - prace remontowe w Niepublicznej Szkole Podstawowej Galileo nr 1 w Nakonowie w ramach realizacji projektu pn. „Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie”, nr POWR.02.10.00-00-3005/19, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie w przedmiotem rozeznania rynku. Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 2. Formularz cenowy
Załącznik nr 3.Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 4. Umowa - wzór Zapytanie ofertowe

_______________________________________________

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA – SZKOLENIA Dokumenty do pobrania:
Harmonogram szkoleń

_______________________________________________

Zapraszamy do składania ofert na usługi cateringowe w ramach realizacji projektu pn. „Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie”, nr POWR.02.10.00-00-3005/19, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie w przedmiotem rozeznania rynku opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

_______________________________________________

MODEL SZKOŁY ĆWICZEŃ 

plik do pobrania:

MODEL SZKOŁY ĆWICZEŃ

_______________________________________________

06.05.2020

NABÓR SZKÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH

Zapraszamy wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z woj. kujawsko-pomorskiego do udziału w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest realizowany przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty w partnerstwie z Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku.

Nabór szkół współpracujących trwa do 30.06.2020r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA NAUCZYCIELI ZE SZKÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH

ZAPRASZAMY!

Zespół Szkoły Ćwiczeń Galileo w Nakonowie

Koordynator projektu:

Katarzyna Jasik
[email protected]
kom. 533 330 761

Wspieraj niezależną edukację

Przekaż darowiznę

Zostań patronem

Wspieraj systematycznie, niewielkimi kwotami.
Wspieraj regularnie

Kupuj z aplikacją dobroczynną

Zainstaluj wtyczkę albo aplikację FaniMani do pomagania zakupami.

Rób zakupy z FaniMani

To sklep, w którym kupujesz, część ceny przekazuje na szczytny cel!

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866Wspierają nas

Nokia Fundacja Banku Ochrony Środowiska Grycan Raiko Synapia EiSystem Kraina twórczości Fundacja Santander World Central Kitchen Newspoint talkersi +
Dołącz do mecenasów