Szkoła ćwiczeń GALILEO w Nakonowie - Ogólnopolski Operator Oświaty

< Powrót do projektów

Szkoła ćwiczeń GALILEO w Nakonowie Zakończony

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Niepublicznej Szkole Podstawowej Galileo nr 1 w Nakonowie (dalej NSP Galileo) i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie stanie się miejscem upowszechniania innowacyjnych działań ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.

O projekcie

Projekt wspiera proces uczenia się nauczycieli i studentów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Realizacja działań obejmie obszary: matematyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny. Zostaną doposażone cztery pracownie przedmiotowe, zorganizowane szkolenia dla kadry, warsztaty dla nauczycieli z siedmiu zrekrutowanych szkół wspieranych oraz studentów kierunku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Dzięki współpracy z Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku szkoła ćwiczeń stanie się  miejscem rozwoju zawodowego dyrektorów i nauczycieli, którzy stosują ciekawe rozwiązania dydaktyczne, organizacyjne, wychowawcze.

Grupą docelową projektu stanowi:

 

  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Galileo w Nakonowie w tym 8 nauczycieli szkoły, którzy posiadają wykształcenie wyższe, doświadczenie i kompetencje, wymagane do pracy w szkole podstawowej. Uczą w szkole przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki, języków bądź są nauczycielami nauczania początkowego lub bibliotekarzami. To kobiety i mężczyźni, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego w wielu od 23 do 60 lat.
  • 7 szkół podstawowych - to szkoły publiczne i niepubliczne, których siedziba znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na terenach wiejskich i miejskich, które zatrudniają min. 8 nauczycieli w każdej szkole.
  • 56 nauczycieli szkół podstawowych - osoby pracujące w szkołach podstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zatrudnione na stanowisku nauczyciela. Posiadają wykształcenie wyższe, doświadczenie i kompetencje wymagane do pracy w szkole podstawowej. To kobiety i mężczyźni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego w wieku od 23 do 60 lat.
  • 7 dyrektorów szkół objętych wsparciem - osoby zatrudnione na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Osoby posiadające wykształcenie, doświadczenie i umiejętności wymagane do pracy na tym stanowisku w wieku od 30 do 65 lat
  • 15 studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, specjalizacji nauczycielskiej.

Projekt nr POWR.02.10.00-00-3005/19 pn. „Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projektodawca realizuje projekt zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji: od 01.04.2020 do 31.03.2022
Miejsce realizacji: Województwo Kujawsko-Pomorskie
Środki finansowe:
 1 298 979,48 zł

Wnioskodawca/Lider projektu: Ogólnopolski Operator Oświaty

Partnerzy Projektu:

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

Szkoła ćwiczeń:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Galileo nr 1 w Nakonowie

Dokumenty

 KONFERENCJA PODSUMOWUJACA REALIZACJE PROJKETU PN. "SZKOŁA ĆWICZEŃ GALILEO W NAKONOWIE"

10.06.2022, godz. 10:00

 

DO POBRANIA PLAKAT I PROGRAM KONFERENCJI

plakat A4

Program-konferencji -10.06.2022

_______________________________________________

Harmonogram szkolenia pn. "Kreatywność metodą dramy" - 2022

Harmonogram wsparcia - kreatywność metodą dramy 2022

_______________________________________________

Harmonogram indywidualnych konsultacji psychologicznych (październik 2021 -  marzec 2022)

Harmonogram indywidualnych konsultacji psychologicznych

_______________________________________________

Harmonogram sieci współpracy realizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (październik 2021 - marca 2022)

Harmonogram wsparcia - sieci współpracy - Harmonogram wsparcia - sieci współpracy

_______________________________________________

Aktualizacja harmonogramu wsparcia dla nauczycieli szkół współpracujących  - wrzesień 2021

Aktualizacja - Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkoły ćwiczeń - wrzesień 2021

_______________________________________________

Harmonogram sieci współpracy realizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Harmonogram wsparcia - sieci współpracy

_______________________________________________

Aktualizacja harmonogramu wsparcia dla nauczycieli szkół współpracujących  -  kwiecień, maj 2021
Aktualizacja - Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkoły ćwiczeń - Kwiecień, Maj 2021

_______________________________________________

Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkół współpracujących  – kwiecień, maj 2021
Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkoły ćwiczeń - Kwiecień, Maj 2021

_______________________________________________

Harmonogram szkolenia – TIK dla nauczycieli szkół współpracujących
Harmonogram szkolenia - TIK

_______________________________________________

Zapraszamy do składania ofert na usługę/zlecenie konsultacji indywidualnych z psychologiem w ramach realizacji projektu pn. „Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie”, nr POWR.02.10.00-00-3005/19, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie w przedmiotem rozeznania rynku, załączniki:
Rozeznanie rynku
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 2. Formularz cenowy
Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 4. Umowa - wzór

_______________________________________________

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI OTWIERAJĄCEJ SZKOŁĘ ĆWICZEŃ GALILEO W NAKONOWIE

DO POBRANIA PLAKAT I PROGRAM KONFERENCJI


Nakonowo plakat
Program konferencji

_______________________________________________

Rekrutacja – Zapraszamy studentów i Studentki do udziału w projekcie pn. „Szkoły ćwiczeń Galileo w Nakonowie”.

W okresie od 22 października 2020 r. do 15 listopada 2020 r. prowadzona będzie rekrutacja do projektu dla studentów kierunków przygotowujących do zawodu nauczyciela:

  • kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie)
  • kierunku Filologia – specjalność Filologia angielska – specjalizacja nauczycielska (studia licencjackie)

Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dla studentów/studentek w ramach „Szkoły ćwiczeń Galileo w Nakonowie” nr POWR.02.10.00-00-3005/19, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz złożenie wypełnionej, kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej:

1) osobiście w sekretariacie Instytutu Humanistycznego (przy ul. Mechaników 3) w godzinach pracy Sekretariatu.

2) za pomocą Poczty Polskiej lub kurierem wysyłając na adres: Państwowa Uczelnia Zawodowa, ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek – z dopiskiem: Dokumenty aplikacyjne do udziału w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie”.

Dokumentację należy złożyć w terminie do 15.11.2020 – decyduje data wpływu.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane o tym fakcie drogą telefoniczną lub mailową do dnia 18 listopada br.
Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie!

Deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie (1)
Formularz-aplikacyjny
Formularz-zgloszeniowy
Oswiadczenie-zal.-nr-8
REGULAMIN-REKRUTACJI_studentow_

_______________________________________________

Lista szkół współpracujących zakwalifikowanych do projektu pn. „Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie”, nr POWR.02.10.00-00-3005/19, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

1)           Szkoła Podstawowa nr 46 im Unii Europejskiej z oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

2)           Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie

3)           Szkoła Podstawowa SPSK w Modzerowie

4)           Szkoła Podstawowa SPSK w Warząchewce

5)           Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy

6)           Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jan Pawła II w Pocierzynie

7)           Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach

_______________________________________________

OGŁASZAMY II NABÓR SZKÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH

Zapraszamy wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z woj. kujawsko-pomorskiego do udziału w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest realizowany przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty w partnerstwie z Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku.

Nabór szkół współpracujących trwa do 28.08.2020

Regulamin udziału w projkecie - Instytucje - powiększony druk
Regulamin udziału w projkecie - Instytucje
Wniosek aplikacyjny - szkoły - powiększony druk
Wniosek aplikacyjny - szkoły
Zaproszenie do udziału w projekcie - powiększony druk
Zaproszenie do udziału w projekcie.

_______________________________________________

01.07.2020

NABÓR SZKÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH – WYDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH DO DNIA 17 LIPCA

Zapraszamy wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z woj. kujawsko-pomorskiego do udziału w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest realizowany przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty w partnerstwie z Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku.

Nabór szkół współpracujących trwa do 17.07.2020r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA NAUCZYCIELI ZE SZKÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH

ZAPRASZAMY!

Zespół Szkoły Ćwiczeń Galileo w Nakonowie

_______________________________________________

26.06.2020
Zapraszamy do składania ofert na usługę dostosowania pomieszczeń pracowni przyrody, matematycznej i językowej - prace remontowe w Niepublicznej Szkole Podstawowej Galileo nr 1 w Nakonowie w ramach realizacji projektu pn. „Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie”, nr POWR.02.10.00-00-3005/19, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie w przedmiotem rozeznania rynku. Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 2. Formularz cenowy
Załącznik nr 3.Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 4. Umowa - wzór Zapytanie ofertowe

_______________________________________________

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA – SZKOLENIA Dokumenty do pobrania:
Harmonogram szkoleń

_______________________________________________

Zapraszamy do składania ofert na usługi cateringowe w ramach realizacji projektu pn. „Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie”, nr POWR.02.10.00-00-3005/19, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie w przedmiotem rozeznania rynku opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

_______________________________________________

MODEL SZKOŁY ĆWICZEŃ 

plik do pobrania:

MODEL SZKOŁY ĆWICZEŃ

_______________________________________________

06.05.2020

NABÓR SZKÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH

Zapraszamy wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z woj. kujawsko-pomorskiego do udziału w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest realizowany przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty w partnerstwie z Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku.

Nabór szkół współpracujących trwa do 30.06.2020r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA NAUCZYCIELI ZE SZKÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH

ZAPRASZAMY!

Zespół Szkoły Ćwiczeń Galileo w Nakonowie

Koordynator projektu:

Katarzyna Jasik
[email protected]
kom. 533 330 761

Wspieraj projekty fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty

Przekaż darowiznę

Zostań patronem

Wspieraj systematycznie, niewielkimi kwotami.

Wspieraj regularnie

Wspieraj przez GGwallet

Kliknij, lub zeskanuj QR kod w aplikacji mobilnej Twojego banku
Testujemy nowoczesne rozwiązania dla fundacji wspólnie z kultowym, polskim komunikatorem GG!

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866Nasi Partnerzy

Nokia Kulczyk Foundation Fundacja Banku Ochrony Środowiska Grycan Fundacja Santander Raiko UNICEF Wspólnie UNICEF Gdańsk Fundacja Gdańska Synapia EiSystem Kraina twórczości World Central Kitchen Newspoint talkersi TIM.pl +
Dołącz do
Partnerów fundacji