"Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi - Ogólnopolski Operator Oświaty

< Powrót do projektów

„Architekci wiedzy” – szkoła ćwiczeń w Łodzi

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu woj. łódzkiego, w 2021 i 2022 roku.

Szkoła ćwiczeń „Architekci wiedzy” obejmuje wsparcie w czterech obszarach: matematycznym, przyrodniczym, informatycznym i językowym, ponadto również ICT, innowacyjności czy nauczania eksperymentalnego. Wszystkie działania dotyczące nauczycieli, które zostały zaplanowane w przedsięwzięciu (tj. organizacja sieci współpracy, lekcji pokazowych, warsztatów metodycznych, szkolenia TIK itp.) zakładają wykorzystanie zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Zaplanowano również działania wspierające nauczanie eksperymentalne poprzez wykorzystanie nowoczesnych pracowni oraz warsztatu zewnętrznego powstałych w ramach projektu oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Szkoła ćwiczeń oraz partnerzy opracują i wdrożą podczas realizacji przedsięwzięcia materiały dydaktyczne dla nauczycieli i studentów pedagogiki. W ten sposób wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wsparcie, które będą mogli wykorzystywać w przyszłości.

O projekcie

Szkoła ćwiczeń "Architekci wiedzy" obejmuje wsparcie w czterech obszarach: matematycznym, przyrodniczym, informatycznym i językowym, ponadto również ICT, innowacyjności czy nauczania eksperymentalnego. Wszystkie działania dotyczące nauczycieli, które zostały zaplanowane w przedsięwzięciu (tj. organizacja sieci współpracy, lekcji pokazowych, warsztatów metodycznych, szkolenia TIK itp.) zakładają wykorzystanie zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Zaplanowano również działania wspierające nauczanie eksperymentalne poprzez wykorzystanie nowoczesnych pracowni oraz warsztatu zewnętrznego powstałych w ramach projektu oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Szkoła ćwiczeń oraz partnerzy opracują i wdrożą podczas realizacji przedsięwzięcia materiały dydaktyczne dla nauczycieli i studentów pedagogiki. W ten sposób wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wsparcie, które będą mogli wykorzystywać w przyszłości.

Grupą docelową projektu stanowi:

Grupę docelową projektu stanowi:

  • Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań, która otrzyma wsparcie w ramach projektu i będzie pełniła funkcję szkoły ćwiczeń oraz dyrektor i nauczyciele tej szkoły. Grupa docelowa to nauczyciele szkoły, którzy posiadają wykształcenie wyższe, doświadczenie i kompetencje, wymagane do pracy w szkole podstawowej. Uczą w szkole przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki, języków bądź są nauczycielami nauczania początkowego lub bibliotekarzami. To kobiety i mężczyźni, mieszkańcy woj. łódzkiego w wielu od 23 do 60 lat, pracuje w Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań.
  • Szkoły podstawowe - szkoły, których siedziba znajduje się na terenie woj. łódzkiego, na terenach wiejskich i miejskich.
  • Nauczyciele szkół podstawowych - osoby pracujące w szkołach podstaw. na terenie woj. łódzkiego, zatrudnione na stanowisku nauczyciela. Posiadają wykształcenie wyższe, doświadczenie i kompetencje, wymagane do pracy w szkole podstawowej. To kobiety i mężczyźni, mieszkańcy woj. łódzkiego w wielu od 23 do 60 lat.
  • Dyrektorzy szkół objętych wsparciem - osoby zatrudnione na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej z terenu woj. łódzkiego Osoby posiadające wykształcenie, doświadczenie i umiejętności wymagane do pracy na tym stanowisku, osoby od 30 do 65 lat.
  • Studenci UNS, specjalizacji nauczycielskiej - łącznie 15 osób

Projekt obejmie wsparciem:

  • min. 7 szkół podstawowych z terenu woj. łódzkiego, w tym: 2 szkoły z terenów wiejskich oraz 1 szkoła integracyjna/specjalna, które w projekcie będą pełniły rolę szkół współpracujących które będą odbiorcami działań szkoły ćwiczeń.
  • 56 nauczycieli szkół podstawowych z 7 szkół współpracujących, po min 4 os. z każdej szkoły w tym:

- min. 4 nauczycieli  na poziomie 1-3

- min. 4 nauczycieli  na poziomie 4-8

z obszaru: językowego, informatycznego, przyrodniczego i matematycznego

Projekt nr POWR.02.10.00-00-3034/20 pn. "Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projektodawca realizuje projekt zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Okres realizacji: od 2021-01-01 do 2023-03-31

Miejsce realizacji: województwo Łódzkie

Środki finansowe: 1 338 899,28 zł

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego

 

Uczelnia Nauk Społecznych

 

Szkoła Podstawowa Przystań

 

Ogólnopolski Operator Oświaty

Dokumenty

INFORMACJE O KONFERENCJI 

Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Szkoła Ćwiczeń „Architekci Wiedzy”  wraz z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi ma zaszczyt zaprosić na Konferencję pt. „Łódzka Szkoła Ćwiczeń – świadoma edukacja. Nowe inspiracje i działania na przyszłość”

Data wydarzenia: 10 marca 2023

Start godz.: 10:00

Ramowy program konferencji:

Ramowy program konferencji - 10.03.23

_________________________________________________

Harmonogram sieci współpracy - aktualizacja:

Harmonogram sieci współpracy - aktualizacja - 2022

_________________________________________________

Harmonogram spotkań stacjonarnych sieci współpracy:

Harmonogram sieci współpracy - spotkania stacjonarne - 2022

_________________________________________________

Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznanie rynku na usługę doradztwa psychologicznego i superwizji dla Uczestników projektu ramach realizacji projektu pn. "Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi, nr POWR.02.10.00-00-3034/20, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Formularz cenowy

Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4. Umowa - wzór

_________________________________________________

Harmonogram szkoleń dla Uczestników projektu - czerwiec 2022

Aktualizacja harmonogramu wsparcia:

Harmonogram wsparcia - Doradztwo zawodowe

_________________________________________________

Harmonogram warsztatów metodycznych dla Uczestników projektu - marzec - kwiecień 2022

Harmonogram wsparcia - warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkół współpracujących - marzec - kwiecień 2022

_________________________________________________

Harmonogram sieci współpracy realizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi dla nauczycieli szkół współpracujących

Harmonogram sieci współpracy

_________________________________________________

Harmonogram szkoleń dla Uczestników projektu - styczeń 2022

Harmonogram wsparcia - styczeń 2022

_________________________________________________

Harmonogram szkoleń dla Uczestników projektu - listopad, grudzień 2021

Harmonogram wsparcia - listopad - grudzień 2021

_________________________________________________

Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznanie rynku, które dot. zakupu i wyposażenia pracowni językowej - dostarczenie, instalacja, montaż i uruchomienie pracowni językowej na 22 stanowiska  + nauczyciel wraz z przeszkoleniem dla szkoły podstawowej Kornelówka – Przystań w Łodzi w ramach realizacji projektu  pn. "Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi, nr POWR.02.10.00-00-3034/20 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 2. Formularz cenowy.docx

Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4. Wzór umowy.docx

_________________________________________________

INFORMACJE O KONFERENCJI

Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Szkoła Ćwiczeń „Architekci Wiedzy”  wraz z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi ma zaszczyt zaprosić na Konferencję pt. „SZKOŁA ĆWICZEŃ – EDUKACJA NA MIARĘ CZASÓW, POTRZEB I MOŻLIWOŚCI”

Konferencja będzie okazją do wysłuchania wielu interesujących wykładów m. in. na temat założeń projektu Architekci wiedzy - szkoła ćwiczeń w Łodzi, od modelu do praktyki edukacyjnej – doświadczenia oraz refleksji z realizacji projektów szkół ćwiczeń w Polsce. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konferencji jak i w wydarzeniach towarzyszących.

Data wydarzenia: 8 październik 2021

Start godz.: 12:00

Forma konferencji: online

Ramowy program konferencji - 08.10.2021

_________________________________________________

Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznanie rynku na zakup, dostarczenie i montaż mebli do pracowni przyrody, matematycznej, informatycznej, językowej dla szkoły podstawowej Kornelówka - Przystań w Łodzi ramach realizacji projektu pn. "Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi, nr POWR.02.10.00-00-3034/20, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Formularz cenowy

Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4. Umowa - wzór

_________________________________________________

Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznanie rynku, które dot. zamówienia na usługę dostosowania pomieszczeń pracowni przyrody, matematycznej i językowej - prace remontowe w Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań w Łodzi w ramach realizacji projektu  pn. "Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi, nr POWR.02.10.00-00-3034/20 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Formularz cenowy

Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4. Umowa - wzór

_________________________________________________

Lista szkół współpracujących zakwalifikowanych w II naborze do udziału w projekcie pn. „ARCHITEKCI WIEDZY” – szkoła ćwiczeń w Łodzi, nr POWR.02.10.00-00-3034/20

Pliki do pobrania:

Lista szkół współpracujących zakwalifikowanych do udziału w projekcie - II nabór

_________________________________________________

Ogłoszenie II uzupełniającego naboru szkół z województwa łódzkiego do udziału w projekcie pn. „ARCHITEKCI WIEDZY” – szkoła ćwiczeń w Łodzi, nr POWR.02.10.00-00-3034/20

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej szkoły:

https://spprzystan-lodz.operator.edu.pl/lodzka-szkola-cwiczen/

w celu poznania szczegółów dołączenia do udziału w projekcie.

Nabór szkół współpracujących ze szkołą ćwiczeń "ARCHITEKCI WIEDZY" w Łodzi trwać będzie do 25 czerwca 2021 r.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie-do-udzialu-w-projekcie-1

Wniosek aplikacyjny - szkoły

Regulamin udziału w projkecie

Porozumienie o współpracy - wzór

Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznanie rynku

Lista szkół współpracujących zakwalifikowanych w I naborze do udziału w projekcie pn. „ARCHITEKCI WIEDZY” – szkoła ćwiczeń w Łodzi, nr POWR.02.10.00-00-3034/20

Plik do pobrania: lista szkół współpracujących - Lista-szkol-wspopracujacych-zakwalifikowanych-do-udzialu-w-projekcie-1-1 (2)

_________________________________________________

Harmonogram wsparcie dla nauczycieli szkoły ćwiczeń w Łodzi

Do pobrania Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkoły ćwiczeń w Łodzi

_________________________________________________

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli szkoły ćwiczeń w Łodzi realizowany przez Partnera projektu Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Plik do pobrania  Harmonogram szkoleń dla 8 nauczycieli szkoły ćwiczeń - Łódź
_________________________________________________

Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Operator Oświaty zaprasza do udziału w projekcie pn. "Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi szkoły podstawowe z województwa łódzkiego.

Celem projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka - Przystań i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół, w tym 1 szkoły specjalnej/integracyjnej i 2 szkół z obszaru wiejskiego z terenu województwa łódzkiego.

W ramach realizacji wsparcia dla nauczycieli przewidzianych w projekcie pn. "Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi oferujemy: szkolenia, warsztaty, lekcje pokazowe, sieci współpracy, wsparcie indywidualne w tym superwizje, udział w konferencjach otwarcia szkoły ćwiczeń i podsumowania działań projektowych w tym wypracowanych rozwiązań.

Podczas uczestnictwa w projekcie zapewniamy materiały szkoleniowe. Większość działań odbywać się będzie w formie zdalnej w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego  chorobę COVID-19,

Nabór szkół współpracujących ze szkołą ćwiczeń "ARCHITEKCI WIEDZY" w Łodzi trwać będzie do 24 maja 2021 r.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej szkoły: https://spprzystan-lodz.operator.edu.pl/lodzka-szkola-cwiczen/ w celu poznania szczegółów dołączenia do udziału w projekcie.

Zapraszamy również do pobrania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych pod adresem: https://operator.edu.pl/pl/projekt/architekci-wiedzy-szkola-cwiczen-w-lodzi/ -

Dokumenty rekrutacyjne dla szkół aplikujących do udziału w projekcie:

Dok. do pobrania
Wniosek aplikacyjny - szkoły
Regulamin udziału w projkecie
Porozumienie o współpracy - wzór
Zaproszenie do udziału w projekcie

Dokumenty rekrutacyjne dla nauczycieli zakwalifikowanych szkół współpracujących – wzory dok.

Dok. do pobrania
Regulamin udziału w projkecie
Formularz zgłoszeniowy - wzór
Deklaracja uczestnictwa w projekcie - wzór
Oświadczenie zał. nr 8 - wzór

 

KONTAKT:

Joanna Świątek - Dyrektor Szkoły Ćwiczeń "ARCHITEKCI WIEDZY" – tel. 501 670 093

Beata Wosińska – Koordynator Szkoły Ćwiczeń "ARCHITEKCI WIEDZY" – tel. 570 430 938

Katarzyną Jasik – Koordynator projektu- tel. 533 330 761.

_________________________________________________

MODEL SZKOŁY ĆWICZEŃ

Plik do pobrania:

MODEL SZKOŁY ĆWICZEŃ

MEDIA O NAS:

Architekci wiedzy. Jak Łódzka Szkoła Ćwiczeń uczy nauczycieli (biuroprasowe.pl)

https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/edukacja/architekci-wiedzy-jak,b528443967 

https://publicystyka.ngo.pl/architekci-wiedzy-jak-lodzka-szkola-cwiczen-uczy-nauczycieli

[audio mp3="https://operator.edu.pl/pl/wp-content/uploads/2021/02/Kornelowka-Przystan-w-Lodzi.mp3"][/audio]

https://radiolodz.pl/architekci-wiedzy-czyli-jak-lodzka-szkola-cwiczen-szkoli-nauczycieli,211415/

Koordynator projektu:

Katarzyna Jasik
[email protected]
kom. 533 330 761

 

Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznanie rynku, które dot. zakupu i wyposażenia pracowni językowej - dostarczenie, instalacja, montaż i uruchomienie pracowni językowej na 22 stanowiska  + nauczyciel wraz z przeszkoleniem dla szkoły podstawowej Kornelówka – Przystań w Łodzi w ramach realizacji projektu  pn. "Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi, nr POWR.02.10.00-00-3034/20 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - szczegóły w zakładce dokumenty.

______________________

Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznanie rynku, które dot. zamówienia na usługę dostosowania pomieszczeń pracowni przyrody, matematycznej i językowej - prace remontowe w Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań w Łodzi w ramach realizacji projektu  pn. "Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi, nr POWR.02.10.00-00-3034/20 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - szczegóły w zakładce dokumenty.

______________________

Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznanie rynku na zakup, dostarczenie i montaż mebli do pracowni przyrody, matematycznej, informatycznej, językowej dla szkoły podstawowej Kornelówka - Przystań w Łodzi ramach realizacji projektu pn. "Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi, nr POWR.02.10.00-00-3034/20, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - szczegóły w zakładce dokumenty

______________________

Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznanie rynku na usługę doradztwa psychologicznego i superwizji dla Uczestników projektu ramach realizacji projektu pn. "Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi, nr POWR.02.10.00-00-3034/20, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - szczegóły w zakładce dokumenty

Wspieraj projekty fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty

Przekaż darowiznę

Zostań patronem

Wspieraj systematycznie, niewielkimi kwotami.

Wspieraj regularnie

Kupuj z aplikacją dobroczynną

Zainstaluj wtyczkę albo aplikację FaniMani do pomagania zakupami.

Rób zakupy z FaniMani

To sklep, w którym kupujesz, część ceny przekazuje na szczytny cel!

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866Nasi Partnerzy

Nokia Fundacja Banku Ochrony Środowiska Grycan Raiko Synapia EiSystem Kraina twórczości Fundacja Santander World Central Kitchen Newspoint talkersi +
Dołącz do
Partnerów fundacji