"Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi - Ogólnopolski Operator Oświaty
KRS 00000 44866

Przekaż 1,5% podatku PIT na wsparcie naszych projektów:

 • Wirtualna Poradnia Pedagogiczna
 • Logopeda w każdej szkole i przedszkolu
KRS 00000 44866

Przekaż 1,5% podatku PIT na wsparcie projektów:

 • Wirtualna Poradnia Pedagogiczna
 • Logopeda w każdej szkole i przedszkolu

< Powrót do projektów

„Architekci wiedzy” – szkoła ćwiczeń w Łodzi

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu woj. łódzkiego, w 2021 i 2022 roku.

Szkoła ćwiczeń „Architekci wiedzy” obejmuje wsparcie w czterech obszarach: matematycznym, przyrodniczym, informatycznym i językowym, ponadto również ICT, innowacyjności czy nauczania eksperymentalnego. Wszystkie działania dotyczące nauczycieli, które zostały zaplanowane w przedsięwzięciu (tj. organizacja sieci współpracy, lekcji pokazowych, warsztatów metodycznych, szkolenia TIK itp.) zakładają wykorzystanie zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Zaplanowano również działania wspierające nauczanie eksperymentalne poprzez wykorzystanie nowoczesnych pracowni oraz warsztatu zewnętrznego powstałych w ramach projektu oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Szkoła ćwiczeń oraz partnerzy opracują i wdrożą podczas realizacji przedsięwzięcia materiały dydaktyczne dla nauczycieli i studentów pedagogiki. W ten sposób wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wsparcie, które będą mogli wykorzystywać w przyszłości.

O projekcie

Szkoła ćwiczeń "Architekci wiedzy" obejmuje wsparcie w czterech obszarach: matematycznym, przyrodniczym, informatycznym i językowym, ponadto również ICT, innowacyjności czy nauczania eksperymentalnego. Wszystkie działania dotyczące nauczycieli, które zostały zaplanowane w przedsięwzięciu (tj. organizacja sieci współpracy, lekcji pokazowych, warsztatów metodycznych, szkolenia TIK itp.) zakładają wykorzystanie zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Zaplanowano również działania wspierające nauczanie eksperymentalne poprzez wykorzystanie nowoczesnych pracowni oraz warsztatu zewnętrznego powstałych w ramach projektu oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Szkoła ćwiczeń oraz partnerzy opracują i wdrożą podczas realizacji przedsięwzięcia materiały dydaktyczne dla nauczycieli i studentów pedagogiki. W ten sposób wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wsparcie, które będą mogli wykorzystywać w przyszłości.

Grupą docelową projektu stanowi:

Grupę docelową projektu stanowi:

 • Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań, która otrzyma wsparcie w ramach projektu i będzie pełniła funkcję szkoły ćwiczeń oraz dyrektor i nauczyciele tej szkoły. Grupa docelowa to nauczyciele szkoły, którzy posiadają wykształcenie wyższe, doświadczenie i kompetencje, wymagane do pracy w szkole podstawowej. Uczą w szkole przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki, języków bądź są nauczycielami nauczania początkowego lub bibliotekarzami. To kobiety i mężczyźni, mieszkańcy woj. łódzkiego w wielu od 23 do 60 lat, pracuje w Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań.
 • Szkoły podstawowe - szkoły, których siedziba znajduje się na terenie woj. łódzkiego, na terenach wiejskich i miejskich.
 • Nauczyciele szkół podstawowych - osoby pracujące w szkołach podstaw. na terenie woj. łódzkiego, zatrudnione na stanowisku nauczyciela. Posiadają wykształcenie wyższe, doświadczenie i kompetencje, wymagane do pracy w szkole podstawowej. To kobiety i mężczyźni, mieszkańcy woj. łódzkiego w wielu od 23 do 60 lat.
 • Dyrektorzy szkół objętych wsparciem - osoby zatrudnione na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej z terenu woj. łódzkiego Osoby posiadające wykształcenie, doświadczenie i umiejętności wymagane do pracy na tym stanowisku, osoby od 30 do 65 lat.
 • Studenci UNS, specjalizacji nauczycielskiej - łącznie 15 osób

Projekt obejmie wsparciem:

 • min. 7 szkół podstawowych z terenu woj. łódzkiego, w tym: 2 szkoły z terenów wiejskich oraz 1 szkoła integracyjna/specjalna, które w projekcie będą pełniły rolę szkół współpracujących które będą odbiorcami działań szkoły ćwiczeń.
 • 56 nauczycieli szkół podstawowych z 7 szkół współpracujących, po min 4 os. z każdej szkoły w tym:

- min. 4 nauczycieli  na poziomie 1-3

- min. 4 nauczycieli  na poziomie 4-8

z obszaru: językowego, informatycznego, przyrodniczego i matematycznego

Projekt nr POWR.02.10.00-00-3034/20 pn. "Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projektodawca realizuje projekt zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Okres realizacji: od 2021-01-01 do 2023-03-31

Miejsce realizacji: województwo Łódzkie

Środki finansowe: 1 338 899,28 zł

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego

 

Uczelnia Nauk Społecznych

 

Szkoła Podstawowa Przystań

 

Ogólnopolski Operator Oświaty

Dokumenty

INFORMACJE O KONFERENCJI 

Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Szkoła Ćwiczeń „Architekci Wiedzy”  wraz z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi ma zaszczyt zaprosić na Konferencję pt. „Łódzka Szkoła Ćwiczeń – świadoma edukacja. Nowe inspiracje i działania na przyszłość”

Data wydarzenia: 10 marca 2023

Start godz.: 10:00

Ramowy program konferencji:

Ramowy program konferencji - 10.03.23

_________________________________________________

Harmonogram sieci współpracy - aktualizacja:

Harmonogram sieci współpracy - aktualizacja - 2022

_________________________________________________

Harmonogram spotkań stacjonarnych sieci współpracy:

Harmonogram sieci współpracy - spotkania stacjonarne - 2022

_________________________________________________

Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznanie rynku na usługę doradztwa psychologicznego i superwizji dla Uczestników projektu ramach realizacji projektu pn. "Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi, nr POWR.02.10.00-00-3034/20, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Formularz cenowy

Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4. Umowa - wzór

_________________________________________________

Harmonogram szkoleń dla Uczestników projektu - czerwiec 2022

Aktualizacja harmonogramu wsparcia:

Harmonogram wsparcia - Doradztwo zawodowe

_________________________________________________

Harmonogram warsztatów metodycznych dla Uczestników projektu - marzec - kwiecień 2022

Harmonogram wsparcia - warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkół współpracujących - marzec - kwiecień 2022

_________________________________________________

Harmonogram sieci współpracy realizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi dla nauczycieli szkół współpracujących

Harmonogram sieci współpracy

_________________________________________________

Harmonogram szkoleń dla Uczestników projektu - styczeń 2022

Harmonogram wsparcia - styczeń 2022

_________________________________________________

Harmonogram szkoleń dla Uczestników projektu - listopad, grudzień 2021

Harmonogram wsparcia - listopad - grudzień 2021

_________________________________________________

Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznanie rynku, które dot. zakupu i wyposażenia pracowni językowej - dostarczenie, instalacja, montaż i uruchomienie pracowni językowej na 22 stanowiska  + nauczyciel wraz z przeszkoleniem dla szkoły podstawowej Kornelówka – Przystań w Łodzi w ramach realizacji projektu  pn. "Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi, nr POWR.02.10.00-00-3034/20 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 2. Formularz cenowy.docx

Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4. Wzór umowy.docx

_________________________________________________

INFORMACJE O KONFERENCJI

Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Szkoła Ćwiczeń „Architekci Wiedzy”  wraz z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi ma zaszczyt zaprosić na Konferencję pt. „SZKOŁA ĆWICZEŃ – EDUKACJA NA MIARĘ CZASÓW, POTRZEB I MOŻLIWOŚCI”

Konferencja będzie okazją do wysłuchania wielu interesujących wykładów m. in. na temat założeń projektu Architekci wiedzy - szkoła ćwiczeń w Łodzi, od modelu do praktyki edukacyjnej – doświadczenia oraz refleksji z realizacji projektów szkół ćwiczeń w Polsce. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konferencji jak i w wydarzeniach towarzyszących.

Data wydarzenia: 8 październik 2021

Start godz.: 12:00

Forma konferencji: online

Ramowy program konferencji - 08.10.2021

_________________________________________________

Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznanie rynku na zakup, dostarczenie i montaż mebli do pracowni przyrody, matematycznej, informatycznej, językowej dla szkoły podstawowej Kornelówka - Przystań w Łodzi ramach realizacji projektu pn. "Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi, nr POWR.02.10.00-00-3034/20, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Formularz cenowy

Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4. Umowa - wzór

_________________________________________________

Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznanie rynku, które dot. zamówienia na usługę dostosowania pomieszczeń pracowni przyrody, matematycznej i językowej - prace remontowe w Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań w Łodzi w ramach realizacji projektu  pn. "Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi, nr POWR.02.10.00-00-3034/20 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Formularz cenowy

Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4. Umowa - wzór

_________________________________________________

Lista szkół współpracujących zakwalifikowanych w II naborze do udziału w projekcie pn. „ARCHITEKCI WIEDZY” – szkoła ćwiczeń w Łodzi, nr POWR.02.10.00-00-3034/20

Pliki do pobrania:

Lista szkół współpracujących zakwalifikowanych do udziału w projekcie - II nabór

_________________________________________________

Ogłoszenie II uzupełniającego naboru szkół z województwa łódzkiego do udziału w projekcie pn. „ARCHITEKCI WIEDZY” – szkoła ćwiczeń w Łodzi, nr POWR.02.10.00-00-3034/20

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej szkoły:

https://spprzystan-lodz.operator.edu.pl/lodzka-szkola-cwiczen/

w celu poznania szczegółów dołączenia do udziału w projekcie.

Nabór szkół współpracujących ze szkołą ćwiczeń "ARCHITEKCI WIEDZY" w Łodzi trwać będzie do 25 czerwca 2021 r.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie-do-udzialu-w-projekcie-1

Wniosek aplikacyjny - szkoły

Regulamin udziału w projkecie

Porozumienie o współpracy - wzór

Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznanie rynku

Lista szkół współpracujących zakwalifikowanych w I naborze do udziału w projekcie pn. „ARCHITEKCI WIEDZY” – szkoła ćwiczeń w Łodzi, nr POWR.02.10.00-00-3034/20

Plik do pobrania: lista szkół współpracujących - Lista-szkol-wspopracujacych-zakwalifikowanych-do-udzialu-w-projekcie-1-1 (2)

_________________________________________________

Harmonogram wsparcie dla nauczycieli szkoły ćwiczeń w Łodzi

Do pobrania Harmonogram wsparcia dla nauczycieli szkoły ćwiczeń w Łodzi

_________________________________________________

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli szkoły ćwiczeń w Łodzi realizowany przez Partnera projektu Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Plik do pobrania  Harmonogram szkoleń dla 8 nauczycieli szkoły ćwiczeń - Łódź
_________________________________________________

Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Operator Oświaty zaprasza do udziału w projekcie pn. "Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi szkoły podstawowe z województwa łódzkiego.

Celem projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka - Przystań i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół, w tym 1 szkoły specjalnej/integracyjnej i 2 szkół z obszaru wiejskiego z terenu województwa łódzkiego.

W ramach realizacji wsparcia dla nauczycieli przewidzianych w projekcie pn. "Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi oferujemy: szkolenia, warsztaty, lekcje pokazowe, sieci współpracy, wsparcie indywidualne w tym superwizje, udział w konferencjach otwarcia szkoły ćwiczeń i podsumowania działań projektowych w tym wypracowanych rozwiązań.

Podczas uczestnictwa w projekcie zapewniamy materiały szkoleniowe. Większość działań odbywać się będzie w formie zdalnej w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego  chorobę COVID-19,

Nabór szkół współpracujących ze szkołą ćwiczeń "ARCHITEKCI WIEDZY" w Łodzi trwać będzie do 24 maja 2021 r.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej szkoły: https://spprzystan-lodz.operator.edu.pl/lodzka-szkola-cwiczen/ w celu poznania szczegółów dołączenia do udziału w projekcie.

Zapraszamy również do pobrania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych pod adresem: https://operator.edu.pl/pl/projekt/architekci-wiedzy-szkola-cwiczen-w-lodzi/ -

Dokumenty rekrutacyjne dla szkół aplikujących do udziału w projekcie:

Dok. do pobrania
Wniosek aplikacyjny - szkoły
Regulamin udziału w projkecie
Porozumienie o współpracy - wzór
Zaproszenie do udziału w projekcie

Dokumenty rekrutacyjne dla nauczycieli zakwalifikowanych szkół współpracujących – wzory dok.

Dok. do pobrania
Regulamin udziału w projkecie
Formularz zgłoszeniowy - wzór
Deklaracja uczestnictwa w projekcie - wzór
Oświadczenie zał. nr 8 - wzór

 

KONTAKT:

Joanna Świątek - Dyrektor Szkoły Ćwiczeń "ARCHITEKCI WIEDZY" – tel. 501 670 093

Beata Wosińska – Koordynator Szkoły Ćwiczeń "ARCHITEKCI WIEDZY" – tel. 570 430 938

Katarzyną Jasik – Koordynator projektu- tel. 533 330 761.

_________________________________________________

MODEL SZKOŁY ĆWICZEŃ

Plik do pobrania:

MODEL SZKOŁY ĆWICZEŃ

MEDIA O NAS:

Architekci wiedzy. Jak Łódzka Szkoła Ćwiczeń uczy nauczycieli (biuroprasowe.pl)

https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/edukacja/architekci-wiedzy-jak,b528443967 

https://publicystyka.ngo.pl/architekci-wiedzy-jak-lodzka-szkola-cwiczen-uczy-nauczycieli

[audio mp3="https://operator.edu.pl/pl/wp-content/uploads/2021/02/Kornelowka-Przystan-w-Lodzi.mp3"][/audio]

https://radiolodz.pl/architekci-wiedzy-czyli-jak-lodzka-szkola-cwiczen-szkoli-nauczycieli,211415/

Koordynator projektu:

Katarzyna Jasik
[email protected]
kom. 533 330 761

 

Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznanie rynku, które dot. zakupu i wyposażenia pracowni językowej - dostarczenie, instalacja, montaż i uruchomienie pracowni językowej na 22 stanowiska  + nauczyciel wraz z przeszkoleniem dla szkoły podstawowej Kornelówka – Przystań w Łodzi w ramach realizacji projektu  pn. "Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi, nr POWR.02.10.00-00-3034/20 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - szczegóły w zakładce dokumenty.

______________________

Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznanie rynku, które dot. zamówienia na usługę dostosowania pomieszczeń pracowni przyrody, matematycznej i językowej - prace remontowe w Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań w Łodzi w ramach realizacji projektu  pn. "Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi, nr POWR.02.10.00-00-3034/20 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - szczegóły w zakładce dokumenty.

______________________

Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznanie rynku na zakup, dostarczenie i montaż mebli do pracowni przyrody, matematycznej, informatycznej, językowej dla szkoły podstawowej Kornelówka - Przystań w Łodzi ramach realizacji projektu pn. "Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi, nr POWR.02.10.00-00-3034/20, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - szczegóły w zakładce dokumenty

______________________

Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznanie rynku na usługę doradztwa psychologicznego i superwizji dla Uczestników projektu ramach realizacji projektu pn. "Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi, nr POWR.02.10.00-00-3034/20, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - szczegóły w zakładce dokumenty

Wspieraj projekty fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty

Przekaż darowiznę

Zostań patronem

Wspieraj systematycznie, niewielkimi kwotami.

Wspieraj regularnie

Wspieraj przez GGwallet

Kliknij, lub zeskanuj QR kod w aplikacji mobilnej Twojego banku
Testujemy nowoczesne rozwiązania dla fundacji wspólnie z kultowym, polskim komunikatorem GG!

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku
Ogólnopolski Operator Oświaty

KRS 0000044866Nasi Partnerzy

Fundacja Orlen Fundacja KPMG Nokia Kulczyk Foundation Fundacja Banku Ochrony Środowiska Grycan Fundacja Santander Raiko UNICEF Wspólnie UNICEF Gdańsk Fundacja Gdańska Synapia EiSystem Kraina twórczości World Central Kitchen Newspoint talkersi TIM.pl Mammutico GG Gadu Gadu Fundacja Orange Merck Dołącz do Partnerów fundacji