< Powrót do komunikatów

Komunikat w sprawie procedury stosowanej w postępowaniu egzaminacyjnym na stopnień nauczyciela mianowanego .

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 2215);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 z późn. zm.).

 

I. Dokumentacja wymagana od nauczycieli:

 1. wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, wniosek_owszczecie_postepowania
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,(dyplomów, świadectw, suplementów do dyplomów) poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 3. kopię aktu nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,
 4. zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki (według wzoru w załączeniu),zaswiadczenie_dyrektora
 5. podpisaną kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,( strony sprawozdania ponumerowane i zaparafowane przez wnioskodawcę, na końcu sprawozdania klauzula o treści: Sprawozdanie zawiera ........ ponumerowanych stron)
 6. kopię oceny dorobku zawodowego dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,

Zalecana forma złożenia dokumentacji:

 1. biała teczka papierowa z gumką, opisana w następujący sposób: imię i nazwisko nauczyciela, nauczany przedmiot oraz miejsce pracy,
 2. poszczególne kartki składanej dokumentacji nie należy umieszczać w osobnych koszulkach foliowych, w skoroszytach, bindować, itp.,
 3. dokumentację należy ułożyć według kolejności wymienionej w punkcie I.

 

II.Termin składania dokumentacji

Wnioskodawcom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty wydaje decyzję o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 r., poz. 2215, ze zm.).

Natomiast wnioskodawcom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty wydaje decyzję o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku zgodnie z art. 9b ust. 3a ustawy Karta Nauczyciela.

O dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data doręczenia wniosku do Biura Fundacji Ogólnopolskiego Operatora Oświaty w Poznaniu albo do sekretariatów oddziałów Fundacji w Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu. W przypadku wysłania wniosku o dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej.

W myśl art. 9d ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel kontraktowy może złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu. W praktyce oznacza to, że nauczyciel ma możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego w okresie, który nie będzie kolidował z innymi jego planami.

W związku z powyższą regulacją prawną, kierowane przez wnioskodawców prośby dotyczące ustalenia terminu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nie będą uwzględniane.

 

III. Miejsce składania dokumentacji

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w sekretariacie Biura Fundacji , ul. Gorczyczewskiego 2/7, 60 - 554 Poznań w godzinach pracy biura albo w sekretariatach oddziałów w godzinach ich pracy. :

 1. Jedności Narodowej 112, 50 -301 Wrocław
 2. Miałki Szlak 74, 80 - 717 Gdańsk
 3. Oleńki Billewiczówny 15, 92 - 437 Łódź

Struktura organizacyjna Ogólnopolskiego Operatora Oświaty wraz z właściwością terytorialną została opublikowana na stronie głównej Operatora pod adresem: https://operator.edu.pl/pl/kontakt/

Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego, wizyta interesantów w biurach Oddziałów odbywa się wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia.

Uprzejmie prosimy o dochowanie szczególnej staranności przy sporządzaniu dokumentacji, gdyż z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu biur Fundacji dokumentacja załączona do wniosku nie będzie analizowana na bieżąco, a uzupełnienie braków formalnych będzie możliwe wyłącznie w drodze korespondencyjnej, po jednokrotnym wezwaniu, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informuję, że Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty na podstawie art. 9b ust. 2 w zw. z art. 9b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, ze zm.) przetwarza dane osobowe obejmujące:

 1. Imię i nazwisko
 2. Datę urodzenia
 3. Poziom wykształcenia
 4. Adres zamieszkania
 5. Miejsce i wymiar zatrudnienia wraz z adresem
 6. Datę wydania, numer i wystawcę aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
 7. Podanie adresu mail i numeru telefonu jest dobrowolne i służy jedynie przyśpieszeniu trybu załatwienia sprawy. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest wyraźna zgoda osoby, której dane będą przetwarzane.

w celu realizacji zadań wynikających z prowadzenia postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty z siedzibą przy ul. Gorczyczewskiego 2/7, 60-554 Poznań, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwane dalej „rozporządzeniem RODO”, przekazuje się następujące informacje:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty.
 • Dane do kontaktu: listownie Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty, ul. Gorczyczewskiego 2/7 , 60-554 Poznań lub przez e-mail: biuro@operator.edu.pl
 • We wszelkich sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 • Dane do kontaktu: listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, Ogólnopolski Operator Oświaty w Poznaniu, ul. Gorczyczewskiego 2/7 ; 60-554 Poznań lub przez e mail: iod@operator.edu.pl
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO w związku z art. 9b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, z późn. zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, a podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawnych.
 • Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia w zakresie ochrony swoich danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w przepisach prawa z uwzględnieniem wyjątków.
 • Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych praw należy przesłać żądanie w formie pisemnej na adres e-mail lub drogą pocztową.
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty narusza przepisy rozporządzenia RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.