< Powrót do komunikatów

Regulamin konkursu "Zielony zakątek"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin określa warunki konkursu „Zielony zakątek”
  2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Familijny Poznań.
  3. Konkurs ogłoszony został w 23 numerze kwartalnika „familijni”.
  4. Konkurs trwa od 22 marca do 31 maja 2019 r.
  5. Adresatami konkursu są placówki (przedszkola i szkoły) prowadzone przez Fundację Familijny Poznań.
  6. Uczestnicy konkursu będą nagradzani w dwóch kategoriach: PRZEDSZKOLE oraz SZKOŁA.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

7. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem najciekawszych wedle subiektywnego odczucia Organizatora przedszkolnych lub szkolnych „zielonych zakątków” na podstawie przesłanych zdjęć konkursowych. „Zielony zakątek” to miejsce zaaranżowane przez dzieci z myślą o czystym powietrzu i obcowaniu z przyrodą: ogródki, rabaty kwiatowe, zielone kąciki w pomieszczeniach, poletka uprawne itp.

7.1. Zgłoszenia do konkursu przesyła opiekun grupy, wychowawca klasy bądź dyrektor placówki.

7.2. Każdy grupa przedszkolna/klasa szkolna może przesłać 1 zgłoszenie konkursowe zawierające maksymalnie 6 zdjęć.

7.3. Zdjęcia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres redakcja@familijny.pl do 31.05.2019 r. 

7.4. Zwycięzców konkursu wyłoni 3-osobowe jury konkursowe.

7.5. W konkursie zostaną nagrodzone 3 grupy przedszkolne w kategorii przedszkole oraz 3 klasy szkolne w kategorii szkoła.

7.6 Nagrody niespodzianki zostaną dostarczone do placówek w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

7.7. Uczestnicy konkursu poprzez fakt przystąpienia do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przesłanych zdjęć przez Organizatora dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu i ogłoszenia wyników konkursu.

7.8.Wyniki konkursu zostaną opublikowane w czerwcu 2019 r. na profilu facebook Fundacji Familijny Poznań. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą e-mail.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. O każdej zmianie powiadamiać będzie z wyprzedzeniem 2 dni poprzez zamieszczenie Regulaminu na stronie internetowej i w siedzibie Organizatora.